• 886

    počet videní

  • Nevhodný obsah

Peter Nôta

Pecniansky les sa zacal dynamicky menit/ 30 minut jazdy a nestacite sa divit!

fairly tale of Pecniansky les . The barbarian act of human activity approved by Slovak officials...Clearly - Environmental crime! Pecniansky les - v roku 2012 vyhlasene ako Chranena oblast. Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu: Vŕbovotopoľové nížinné lužné lesy (91E0), Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (91F0), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), druhov európskeho významu najmä bobra vodného (Castor fiber) a viacerých druhov netopierov (Chiroptera) a druhov národného významu.

Komentáre (0)

Najobľúbenejšie komentáre