PODMIENKY A PRAVIDLÁ VYUŽÍVANIA PORTÁLU CHILLI.TODAY

Tieto podmienky a pravidlá využívania portálu Chilli.today obsahujú základné všeobecne záväzné pravidlá, ktorých riadne dodržiavanie je nevyhnutným predpokladom pre využívanie portálu Chilli.today a jeho jednotlivých súčastí všetkými zúčastnenými subjektmi a teda upravujú práva a povinnosti Užívateľov a Prevádzkovateľa vznikajúce v súvislosti s Používaním Chilli.today Užívateľmi (ďalej len „Podmienky“).

ČLÁNOK I.

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

Chilli.today je internetová sociálna televízia dostupná cez sieť internet na portály: Chilli.today, prevádzkovaná Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ je spoločnosť s obchodným menom: NOTA FILM s.r.o., IČO: 47 430 109, so sídlom: Veternicová 27, 841 05 Bratislava, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 92361/B - obchodná spoločnosť prevádzkujúca Chilli.today.

Bloger je akýkoľvek užívateľ Chilli.today, ktorý na Chilli.today zdieľa a umiestňuje vlastný Obsah Blog je priestor na Chilli.today vyhradený Blogerovi na zverejnenie a zdieľanie vlastného Obsahu

Užívateľ je akýkoľvek užívateľ a/alebo používateľ a/alebo návštevník pristupujúci prostredníctvom siete internet na Chilli.today a využívajúci alebo len navštevujúci Chilli.today, vrátane Blogera a Registrovaného užívateľa

Registrovaný užívateľ je užívateľ Chilli.today, ktorý sa registroval u Prevádzkovateľa prostredníctvom registrácie na Chilli. today

Obsah je akýkoľvek príspevok, text, textové súbory, odkazy, myšlienky, koncepty, návrhy, príbehy, scenáre, formáty, umelecké diela, grafika, fotografie, kresby, zvuky, zvukové záznamy, hudba, video, video súbory, videá, audiovizuálne diela a ich kombinácie, hudobné diela vrátane textov a ich kombinácie, zvukové záznamy, interaktívne prvky, mená, používateľské mená, podobizne, hlasy, vystúpenia, údaje, životopisné diela, softvér a iné podobné materiály, verejne dostupné na Chilli.today, ktoré sú umiestnené na Chilli.today, a ktoré sú Užívateľom umiestnené a šírené alebo, ktoré sú Užívateľom prístupné prostredníctvom Chilli. today vrátane Blogov

Používanie/Používať znamená akékoľvek využitie, návšteva a použitie Chilli.today, Obsahu Chilli.today a služieb Chilli.today, napr. prehliadanie Obsahu, vkladanie Obsahu, vkladanie Blogov, vkladanie komentárov, a pod., a to akýmkoľvek Užívateľom Chilli.today

Komerčné účely znamená akékoľvek Používanie Chilli.today, z ktorého by Užívateľovi/Blogerovi/Registrovanému užívateľovi plynuli akékoľvek finančné, či iné materiálne alebo nemateriálne výhody alebo akékoľvek Používanie Chilli.today na podnikateľské účely s výnimkou vytvárania vlastných Blogov a vlastnej prezentácie Blogera na portály Chilli. today

Spravodajská sekcia 18+ je spravodajská časť Chilli.today a služby Chilli.today s Obsahom nevhodným pre mladistvého diváka

Autorský zákon je zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon

Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

ČLÁNOK II.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY A PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA CHILLI.TODAY

1. Užívateľ sa zaväzuje a je povinný pri akomkoľvek Používaní Chilli.today, pri používaní akýchkoľvek produktov, služieb, softvéru, Blogov ako aj vlastných Blogov, Obsahu, či iných dát a kanálov zverejnených a dostupných na Chilli.today postupovať plne v súlade s týmito Podmienkami, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, pričom tieto Podmienky sú záväzné pre všetkých Užívateľov Chilli.today.

2. Blogeri, Registrovaní užívatelia a ďalší Užívatelia sú povinní využívať Chilli.today v súlade s jej účelom, ktorým je verejne dostupná sociálna televízia prinášajúca Užívateľom komplexný obraz o spoločnosti a jej aktuálnom dianí, ktorá slúži na súkromné ako aj na komerčné účely.

3. Prvým pristúpením prostredníctvom internetu na Chilli.today alebo akýmkoľvek použitím Chilli.today alebo kliknutím na akýkoľvek odkaz na Chilli.today, Užívateľ bezvýhradne súhlasí s týmito Podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať. Užívateľ zároveň vyhlasuje, že si tieto Podmienky preštudoval a bez výhrady s nimi vyjadruje svoj súhlas. Prípadná neznalosť Podmienok Užívateľom alebo ich subjektívny výklad nepotvrdený písomne Prevádzkovateľom sa neberie do úvahy a nezakladá akékoľvek práva Užívateľa v tomto smere.

4. Užívateľ, ktorý navštevuje, používa alebo má iným spôsobom prístup na Chilli.today potvrdzuje svoj súhlas s týmito Podmienkami a rovnako súhlasí s tým, že je nimi viazaný.

5. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby teda na všetkých Užívateľov, ktorí vstupujú na Chilli.today a používajú tento portál akýmkoľvek spôsobom.

6. V prípade nesúhlasu Užívateľa s týmito Podmienkami, tento nesmie Chilli.today Používať a nie je teda oprávnený na Používanie Chilli.today.

7. Užívateľ nesmie Používať Chilli.today, ak nedosiahol zákonný vek pre uzavretie záväznej zmluvy v podobe týchto Podmienok s Prevádzkovateľom alebo pokiaľ je osobou, pre ktorú platí zamedzenie prístupu alebo iný zákonný zákaz Používania Chilli.today podľa právnych predpisov krajiny, ktorej právne predpisy sa na Užívateľa vzťahujú.

8. Užívateľ nesmie Používať Chilli.today v Spravodajskej sekcii 18+, ak nedosiahol zákonný vek pre prístup k Obsahu v Spravodajskej sekcii 18+ podľa právnych predpisov krajiny, ktoré sa na Užívateľa vzťahujú.

9. Niektoré služby alebo vybrané Používanie Chilli.today, prípadne určitý Obsah na Chilli.today môže byť poskytovaný iba Registrovaným užívateľom, a teda môže byť podmienený registráciou Užívateľa na Chilli.today. Registrovaným užívateľom sa stane taký užívateľ, ktorý vyplní a odošle príslušný registračný formulár a potvrdí svoju registráciu z emailovej adresy zadanej pri registrácii. V registračnom formulári je potrebné vyplniť všetky údaje, ktoré sú označené ako povinné, inak ho nie je možné odoslať. Kliknutím na tlačidlo „registrovať“ v príslušnom registračnom formulári, užívateľ odošle registračný formulár Prevádzkovateľovi a zároveň súhlasí s tým, že sa stane Registrovaným užívateľom a zároveň aj udelí súhlas so znením týchto Podmienok, čím fakticky potvrdí všetky svoje súhlasy a podmienky obsiahnuté v týchto Podmienkach, čím bude zmluvný vzťah medzi Registrovaným užívateľom a Prevádzkovateľom potvrdený za uzatvorený aj v písomnej forme. Bez toho, aby užívateľ pri registrácii neoznačil súhlas so znením týchto Podmienok, nie je možné, aby sa registroval resp. nie je možné, aby sa stal Registrovaným užívateľom.

10. Registráciou dáva Registrovaný užívateľ súhlas Prevádzkovateľovi k zasielaniu reklamných resp. iných propagačných materiálov Prevádzkovateľa prostredníctvom svojej e-mailovej adresy.

11. Vykonaním registrácie sa na portáli Chilli.today aktivuje príslušný účet Registrovaného užívateľa, ku ktorému bude mať Registrovaný užívateľ prístup na portáli Chilli.today po prihlásení. Registrácia nie je spoplatnená a rovnako vedenie registrovaného účtu nepodlieha poplatkovej povinnosti, pokiaľ Prevádzkovateľ neurčí v budúcnosti inak.

12. Registrovaný užívateľ môže kedykoľvek požiadať Chilli.today o zrušenie jeho registrácie a príslušného účtu na Chilli.today a o vymazanie všetkých príslušných údajov, a to zaslaním žiadosti na emailovú adresu: info@chilli.today.

13. Prevádzkovateľ udeľuje súhlas Užívateľom na prístup a Používanie Chilli.today v súlade s týmito Podmienkami.

14. V prípade porušenia ustanovení uvedených v týchto Podmienkach zo strany Užívateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený uplatniť všetky opatrenia uvedené v týchto Podmienkach a/alebo všetky opatrenia v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Európskej únie a krajiny, ktorej právne predpisy sa na Užívateľa vzťahujú.

15. Používanie Chilli.today Užívateľmi je bezplatné, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo niektoré služby na Chilli.today v budúcnosti spoplatniť. V takomto prípade vydá Prevádzkovateľ doplnené Podmienky, v ktorých uvedie spôsobu hradenia týchto služieb, výšku príslušných poplatkov ako aj platobné kanály.

16. Prevádzkovateľ má záujem o poskytovanie nasledovných služieb prostredníctvom portálu Chilli.today:

 1. sprístupnenie Obsahu, ktorý má predovšetkým spravodajský, zábavný, informačný a vzdelávací charakter,
 2. poskytovanie spravodajských a publicistických služieb,
 3. prevádzkovanie archívu,
 4. prevádzkovanie videoportálu s vlastnými dielami alebo dielami Blogerov/Užívateľov, na ktorých zverejnenie a šírenie bola Prevádzkovateľovi udelená licencia v zmysle týchto Podmienok,
 5. sprístupnenie Chilli.today Blogerom na zverejnenie a zdieľanie Blogov,
 6. sprístupnenie Chilli.today Užívateľom na zverejnenie a zdieľanie Obsahu
 7. poskytovanie ďalších služieb, o ktorých poskytovaní rozhodne Prevádzkovateľ.

17. Všetky služby poskytované Prevádzkovateľom prostredníctvom portálu Chilli.today sú určené len na súkromné resp. osobné použitie a ich využitie na Komerčné účely je výslovne zakázané.

ČLÁNOK III.

PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

1. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať pri Používaní Chilli.today tieto Podmienky, všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie ako aj krajín, ktorých jurisdikcia sa na Užívateľa vzťahuje.

2. Užívateľ berie na vedomie, že všetok Obsah na Chilli.today je určený výhradne na osobné Používanie, pričom akékoľvek komerčné alebo podnikateľské Používanie Obsahu na Chilli.today na akékoľvek Komerčné účely zo strany Užívateľa je výslovne zakázané.

3. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude používať Chilli.today na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie ako aj krajiny, ktorej jurisdikcia sa na Užívateľa vzťahuje.

4. Užívateľ sa zaväzuje, že:

 1. nebude šíriť, kopírovať, nahrávať či inak používať žiadnu časť Chilli.today, najmä žiaden jej Obsah ani jeho časť, a to akýmkoľvek spôsobom bez výslovného predošlého písomného súhlasu Prevádzkovateľa,
 2. nebude získavať prístup k Obsahu prostredníctvom žiadnej inej technológie či prostriedkov, okrem technológie a prostriedkov určených pre Chilli.today zo strany Prevádzkovateľa,
 3. nebude meniť ani upravovať žiadnu časť Chilli.today ani žiadnu časť Obsahu a samotný Obsah, okrem zmeny týkajúcej sa Blogu a realizovanej Blogerom,
 4. nebude obchádzať, vyraďovať z prevádzky, či inak zasahovať do akýchkoľvek bezpečnostných prvkov Chilli.today či prvkov, ktoré znemožňujú alebo obmedzujú Používanie či kopírovanie akéhokoľvek Obsahu alebo obmedzujú Používanie Chilli.today a jej Obsahu zavedených zo strany Prevádzkovateľa,
 5. nebude používať Chilli.today na Komerčné účely a ani na iné podnikateľské účely,
 6. nebude rozširovať, kopírovať, meniť, zobrazovať, šíriť, prenášať, reprodukovať, predávať žiaden Obsah Chilli.today a ani jeho časť, udeľovať licencie, ani inak využívať Obsah Chilli.today na akékoľvek Komerčné alebo nekomerčné účely bez predošlého písomného súhlasu Prevádzkovateľa a bez predošlého písomného súhlasu príslušného Blogera
 7. nebude získavať prístup k Obsahu Chilli.today na žiaden iný účel než na svoje súkromné osobné nekomerčné použitie zamýšľané alebo povolené bežnými funkciami Chilli.today a výhradne určené na účel prezerania Obsahu.

5. Užívateľ si je vedomý a akceptuje charakter internetovej televízie Chilli.today, a preto súhlasí, že pri Používaní Chilli.today a jej Obsahu, môže nájsť Obsah, ktorý nie je pravdivý, vecne presný, ktorý je urážlivý, vulgárny, porušujúci právne predpisy, a pod. Prevádzkovateľ za žiadnych okolností nezodpovedá Užívateľovi a ani žiadnym tretím osobám za škody vzniknuté v dôsledku zverejnenia takéhoto Obsahu na Chilli.today.

6. Užívateľ si je vedomý skutočnosti, že portál Chilli.today je určený predovšetkým pre spravodajské, informačné a vzdelávacie účely a neposkytuje akékoľvek rady alebo stanoviská právneho, lekárskeho či iného záväzného charakteru, ktoré by mohli byť považované za záväzné a relevantné.

7. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezaručuje úplnosť, presnosť, pravdivosť alebo spoľahlivosť akéhokoľvek Obsahu alebo komunikácie na Chilli.today.

8. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek porušenie týchto Podmienok ako aj Používanie, či akékoľvek iné konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Európskej únie, a krajiny ktorej predpisy sa na Užívateľa vzťahujú a bude znášať dôsledky (právne i mimoprávne) všetkých takýchto porušení, vrátane všetkých strát a škôd, ktoré vznikli Prevádzkovateľovi, ale i tretím stranám v tejto súvislosti.

9. Užívateľ si je vedomý skutočnosti, že porušenie týchto Podmienok môže zakladať protiprávne konanie, ktoré môže vykazovať aj znaky trestnej činnosti. Prevádzkovateľ v tejto súvislosti upozorňuje, že nemožno vylúčiť, že v prípade príslušných právnych krokov zo strany osoby dotknutej protiprávnym konaním Užívateľa v súvislosti s používaním Chilli.today, bude Prevádzkovateľ povinný poskytnúť príslušným orgánom údaje alebo informácie získané o Registrovanom užívateľovi v súvislosti s používaním Chilli.today alebo poskytovaním služieb zo strany Prevádzkovateľa.

10. Užívateľ berie na vedomie, že všetok Obsah zverejnený na portály Chilli.today je chránený Autorským zákonom.

11. V prípade uloženia pokuty Prevádzkovateľovi alebo v prípade vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy spôsobenej Prevádzkovateľovi v dôsledku aktivít Užívateľa na portáli Chilli.today, sa Užívateľ zaväzuje nahradiť takto vzniknutú škodu alebo ujmu Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu a v plnom rozsahu.

12. Ak sa Užívateľ domnieva, že Obsah zverejnený na Chilli.today porušuje tieto Podmienky, je povinný to oznámiť Prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu: info@chilli.today.

ČLÁNOK IV.

PRÁVA A POVINNOSTI BLOGERA

1. Bloger má právo na Používanie Chilli.today za účelom zverejnenia a zdieľania Blogov ako aj zverejnenia a zdieľania Obsahu.

2. Bloger týmto prehlasuje, že za účelom zverejnenia a zdieľania Blogov ako aj zverejnenia a zdieľania Obsahu získal všetky oprávnenia, povolenia a licencie v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie ako aj krajín, ktorých jurisdikcia sa na Blogera vzťahuje a je teda oprávnený Blog zverejniť a zdieľať a má na to všetky oprávnenia aj od prípadných oprávnených osôb. V prípade zverejnenia a zdieľania Blogu alebo Obsahu chráneného autorskými a/alebo licenčnými právami tretích osôb Bloger potvrdzuje, že neporušuje práva týchto osôb, ak takýto Blog alebo Obsah zverejní alebo bude zdieľať.

3. Bloger umiestnením Blogu alebo Obsahu na Chilli.today udeľuje Prevádzkovateľovi licenciu v neobmedzenom rozsahu, a teda udeľuje Prevádzkovateľovi celosvetovú, nevýhradnú, bezodplatnú, časovo neobmedzenú, územne a vecne neobmedzenú a prevoditeľnú licenciu (s možnosťou udelenia sublicencie) na použitie Blogu a Obsahu, a to všetkými spôsobmi známymi ku dňu umiestnenia a pridania Blogu alebo Obsahu na Chilli.today stanovenými Autorským zákonom, a to v neobmedzenom rozsahu, a teda súhlasí najmä s verejným šírením, verejným prenosom, verejným šírením, verejným rozširovaním, uvedením Blogu a Obsahu na verejnosti a súhlasí s použitím Blogu alebo Obsahu alebo jeho časti zo strany Prevádzkovateľa na verejné informačné a vzdelávacie účely, ďalej súhlasí s Používaním Blogu alebo Obsahu zo strany Užívateľov na Chilli.today, jeho rozširovaním, spracúvaním, zobrazovaním a zdieľaním Blogu alebo Obsahu alebo jeho časti na Chilli.today Užívateľmi, pričom oprávňuje Prevádzkovateľa na udelenie sublicencie zo strany Prevádzkovateľa, a to podľa rozhodnutia Prevádzkovateľa a v rozsahu stanovenom Prevádzkovateľom.

4. Bloger nesmie na Chilli.today umiestniť a zdieľať akýkoľvek Blog alebo Obsah, ktorý akýmkoľvek spôsobom znižuje ľudskú dôstojnosť, porušuje akékoľvek práva na ochranu osobnosti, porušuje základné práva a slobody, porušuje autorské práva alebo akékoľvek iné práva tretích osôb.

5. Bloger nesmie v rámci svojho Blogu alebo Obsahu na Chilli.today umiestniť a zdieľať akýkoľvek Blog alebo Obsah, ktorý by:

 1. mohol ohrozovať alebo narušovať fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
 2. obsahoval pornografiu alebo hrubé a neodôvodnené násilie,
 3. zasahoval do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných,
 4. zahŕňal rasistické, nacistické či iné protiprávne prvky,
 5. propagoval násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecoval k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery, náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, znevažoval alebo hanobil na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery, náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine,
 6. propagoval vojnu alebo opisoval kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
 7. bezdôvodne zobrazoval scény reálneho násilia, kde sa nenáležitou formou zdôrazňuje skutočný priebeh umierania alebo sa zobrazujú osoby vystavované fyzickému či psychickému utrpeniu spôsobom, ktorý sa považuje za neoprávnený zásah do ľudskej dôstojnosti; pričom uvedené platí to aj vtedy, ak dotknuté osoby s takým zobrazením súhlasili,
 8. otvorene alebo skrytou formou propagoval zbrane a strelivo,
 9. otvorene alebo skrytou formou propagoval alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčoval následky užívania týchto látok,
 10. otvorene alebo skrytou formou propagoval politickú stranu alebo jej predstaviteľov či členov,
 11. znevažoval alebo hanobil na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery, náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
 12. podnecoval k potláčaniu základných práv a slobôd, rasizmu, diskriminácii k rasovej, etnickej alebo národnostnej neznášanlivosti,
 13. nenáležitou formou zobrazoval maloletých, ktorí sú vystavovaní fyzickému alebo psychickému utrpeniu, a to ani v Spravodajskej sekcii 18+,
 14. zahŕňal erotické, pornografické, rasistické, nacistické a iné protiprávne prvky a to ani v Spravodajskej sekcii 18+,
 15. zobrazoval detskú pornografiu alebo pornografiu obsahujúcu patologické sexuálne praktiky, a to ani v Spravodajskej sekcii 18+,
 16. inak porušoval všeobecne záväzné predpisy Slovenskej republiky, Európskej únie a krajiny, ktorej právne predpisy sa na Blogera vzťahujú.

6. Bloger je povinný umiestniť Blog alebo Obsah, ktorý môže narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä taký, ktorý obsahujú hrubé a neodôvodnené násilie iba v Spravodajskej sekcii 18+ tak, aby maloletí nemohli takýto Blog alebo Obsah za bežných okolností počuť ani vidieť.

7. Bloger nesmie na Chilli.today umiestniť a zdieľať akýkoľvek Blog alebo Obsah, ktorý obsahuje akúkoľvek reklamu, ponuku predaja výrobkov alebo služieb, alebo ktorý nabáda k príspevkom alebo darom od Užívateľov.

8. Bloger nesmie v rámci svojho Blogu alebo Obsahu na Chilli.today, a to ani v Spravodajskej sekcii 18+:

 1. používať vulgarizmy, vyhrážky, osobné útoky voči iným Užívateľom alebo tretím osobám a slovné spojenia alebo iné výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou
 2. uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe
 3. propagovať detskú pornografiu
 4. propagovať komerčné produkty alebo uvádzať reklamný Obsah
 5. propagovať lieky, ktorých výdaj je na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis
 6. otvorene alebo skrytou formou propagovať výrobky alebo služby inej fyzickej alebo právnickej osoby
 7. poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám
 8. umiestňovať akúkoľvek reklamu, ponuku predaja, výrobkov alebo služieb, nabádať k príspevkom alebo darom
 9. zverejňovať „junk mail“, spam, reťazové správy, pyramídový systém alebo akýkoľvek iný druh zákazníckej reklamy
 10. zverejňovať akýkoľvek Obsah obsahujúci vírusy, červy, trójske kone alebo iné programy, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť fungovanie a stav Chilli.today
 11. uvádzať údaje o iných osobách najmä adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu dotknutá osoba neudelí súhlas
 12. šíriť ohováračské, obscénne, vulgárne alebo iné protizákonné materiály, postoje a myšlienky v rámci Obsahu alebo zverejňovať v rámci Obsahu odkazy na webové stránky s takýmto obsahom
 13. opakovane zverejňovať rovnaký Obsah, zverejňovať nezrozumiteľné alebo nezmyselné texty ako aj vykonávať iné aktivity, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo zníženiu kvality poskytovaných služieb na Chilli.today
 14. vyzývať k porušovaniu zákonov alebo navádzať ostatných Užívateľov alebo tretie osoby na správanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Európskej únie alebo a krajiny, ktorej právne predpisy sa na Blogera vzťahujú
 15. zverejňovať akýkoľvek Obsah, ktorý je erotického, pornografického alebo sexuálneho charakteru
 16. zverejňovať akýkoľvek Obsah, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Európskej únie alebo a krajiny, ktorej právne predpisy sa na Blogera vzťahujú.

9. Bloger nesmie uskutočniť akékoľvek čínnosti alebo úkony, ktoré by boli v rozpore s týmito Podmienkami alebo ktoré by akýmkoľvek spôsobom ohrozili funkčnosť Chilli.today alebo poskytovaných služieb, alebo ktoré by akýmkoľvek spôsobom ohrozili alebo porušili autorské či iné práva. Každé takéto konanie Blogera bude zo strany Prevádzkovateľa posudzované ako závažné porušenie týchto Podmienok a Prevádzkovateľ je v takomto prípade oprávnený okamžite Blogera v takejto činnosti obmedziť a zamedziť Blogerovi poskytovanie služieb alebo odmietnuť ich poskytovanie, prípadne vykonať iné opatrenia smerujúce k obmedzeniu Blogera v jeho činnosti.

10. Bloger v plnom rozsahu preberá zodpovednosť za svoje Blogy a aktivity na Chilli.today ako aj za zverejnený a zdieľaný Obsah, ktorý pridáva resp. umiestňuje na Chilli.today. Na základe uvedeného, je teda zverejnený alebo zdieľaný Blog a jeho Obsah výlučnou zodpovednosťou osoby, ktorá takýto Blog s Obsahom vytvorila alebo zverejnila t.j. Blogera a tento je povinný v plnom rozsahu zabezpečiť, že Blog a Obsah budú v súlade s týmito Podmienkami ako aj príslušnými právnymi predpsimi.

11. Bloger nemá za vytvorenie, zverejnenie a zdieľanie Blogov a ich Obsahu na Chilli.today nárok na žiadnu autorskú ani licenčnú odmenu a súhlasí bezvýhradne a v plnom rozsahu s verejným šírením Blogov a Obsahu a ich použitím na Chilli.today a s udelením autorských práv a s použitím autorských diel v zmysle tohto Článku IV. Podmienok.

ČLÁNOK V.

PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

1. Prevádzkovateľ nemá voči Užívateľom alebo tretím osobám v súvislosti s Chilli.today, okrem povinností uvedených v týchto Podmienkach, žiadne iné povinnosti.

2. Prevádzkovateľ si v prípade potreby vyhradzuje právo požiadať Užívateľa o dodatočnú identifikáciu pri tých operáciách, pri ktorých to považuje za potrebné.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v plnom rozsahu a kedykoľvek i bez predchádzajúceho upozornenia a bez udania dôvodu zasiahnuť do Chilli.today a uskutočniť opravy, úpravy a zmeny Obsahu na Chilli.today, a to aj prostredníctvom odstávky alebo zrušením Chilli.today.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo filtrovať Obsah a odstrániť akýkoľvek Obsah, Blog alebo ich časť v prípade, ak zistí, že umiestnením takéhoto Obsahu alebo Blogu dochádza podľa názoru Prevádzkovateľa k porušovaniu týchto Podmienok a/alebo k porušovaniu platných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie a/alebo k porušovaniu práv tretích osôb, a to najmä v prípade, ak Blog alebo Obsah zasahuje do práva na ochranu osobnosti, súkromia, či dôstojnosti tretích osôb, je hanlivý alebo obsahuje vulgarizmy a hrubé výrazy, je zavádzajúci alebo zasahuje do práv samotného Prevádzkovateľa alebo akýchkoľvek iných tretích osôb a vyhradzuje si právo odstrániť akýkoľvek Obsah alebo Blog aj bez uvedenia dôvodu.

5. Prevádzkovateľ si teda vyhradzuje výlučné právo posúdiť vhodnosť akéhokoľvek umiestneného Obsahu a Blogu na Chilli.today a ich súladu s týmito Podmienkami, prípadne dotknutými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo Európskej únie a v prípade nevhodnosti Obsahu alebo Blogu, tieto i bez súhlasu Blogera a bez predchádzajúceho upozornenia Blogera z Chilli.today odstrániť.

6. Ak sa Prevádzkovateľ dozvie o protiprávnosti Blogu alebo Obsahu zverejneného na Chilli.today, okamžite k nemu zamedzí Užívateľom prístup alebo takýto Blog a Obsah z Chilli.today odstráni.

7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nepozmeňovať Blog alebo Obsah zadaný do Chilli.today Blogerom, okrem prípadov, kedy si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstrániť nevhodný Blog alebo Obsah z Chilli.today v zmysle bodov 3. až 6. tohto Článku V. Podmienok.

8. Prevádzkovateľ nevyjadruje svoj súhlas so žiadnym Blogom ani Obsahom na Chilli.today zverejneným Blogermi, a teda nemá žiadnu zodpovednosť voči Užívateľom v súvislosti s Blogmi a ani Obsahom zverejneným na Chilli.today zo strany Blogerov. Prevádzkovateľ teda nepreberá žiadnu zodpovednosť za Blog alebo Obsah, ako ani za údaje alebo informácie zverejnené Blogermi na Chilli.today.

9. Prevádzkovateľ nie je povinný monitorovať Blogy a ani Obsah a rovnako ani pátrať po skutočnostiach a okolnostiach, ktoré ukazujú na protiprávnu činnosť.

10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné porušenie autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva v súvislosti so zverejnením Blogu alebo Obsahu zo strany Blogera.

11. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla Užívateľom vzniknúť alebo by mohla byť spôsobená v dôsledku používania Chilli.today zo strany Užívateľov.

12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o zrušení účtu Blogera na základe vlastného uváženia alebo v prípade konania Blogera rozporného s týmito Podmienkami, či relevantnými právnymi predpismi a takýto účet/konto Blogera zrušiť.

13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o zrušení účtu Registrovaného užívateľa na základe vlastného uváženia alebo v prípade konania Registrovaného užívateľa rozporného s týmito Podmienkami, či relevantnými právnymi predpismi a takýto účet/konto Registrovaného užívateľa zrušiť.

14. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť účet Blogera a/alebo zrušiť účet Registrovaného užívateľa najmä v nasledovných prípadoch:

 1. Prevádzkovateľ má dôvodné podozrenie, že Bloger alebo Registrovaný užívateľ používa účet v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie alebo všeobecne záväznými etickými a morálnymi princípmi spoločnosti alebo dobrými mravmi;
 2. Prevádzkovateľ má dôvodné podozrenie, že účet má slúžiť k porušovaniu práv tretích osôb alebo k páchaniu alebo napomáhaniu k trestnej činnosti
 3. Bloger alebo Registrovaný užívateľ užíva portál Chilli.today na Komerčné a iné účely, ktoré by mohli poškodiť Prevádzkovateľa alebo tretie osoby
 4. Bloger alebo Registrovaný užívateľ zneužíva, blokuje, modifikuje či inak mení akúkoľvek súčasť portálu Chilli.today alebo služieb poskytovaných Prevádzkovateľom
 5. Bloger alebo Registrovaný užívateľ nepoužije svoj účet po dobu dlhšiu ako dvanásť (12) mesiacov
 6. Prevádzkovateľ má dôvodné pochybnosti, že používateľom účtu je iná právnická alebo fyzická osoba ako Registrovaný užívateľ alebo Bloger uvedený v registračnom formulári
 7. Bloger alebo Registrovaný užívateľ naruší alebo sa pokúša narušiť stabilitu alebo chod portálu Chilli.today alebo dáta na ňom uložené
 8. Bloger alebo Registrovaný užívateľ poruší povinnosť ustanovenú v Podmienkach alebo akýchkoľvek iných podmienkach a pravidlách pre poskytovanie príslušnej služby poskytovanej Prevádzkovateľom.

15. Prevádzkovateľ je oprávnený identifikovať Užívateľa, ak si to vyžadujú orgány činné v trestnom konaní alebo, ak je taká identifikácia nutná podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo krajiny, ktorej právne predpisy sa na Užívateľa vzťahujú.

16. Prevádzkovateľ je oprávnený pripájať k Obsahu a Blogom reklamu a sponzorské odkazy, s čím Užívateľ vyjadruje svoj bezvýhradný a ničím nepodmienený súhlas.

17. Prevádzkovateľ sa bude snažiť udržiavať Chilli.today v prevádzke, bez chýb a technicky bezpečnú a zabezpečenú, avšak nezaručuje to, že Chilli.today bude bezpečná, spoľahlivá a bez chýb po celý čas svojho fungovania alebo, že bude fungovať neustále bez prerušení, oneskorení či nedostatkov.

18. Prevádzkovateľ si teda vyhradzuje právo k tomu, že portál Chilli.today nemusí byť vždy dostupný nepretržite, a to najmä z dôvodu pravidelnej technickej údržby hardvérového a softvérového vybavenia alebo z dôvodu odstraňovania technických porúch mimo kontroly Prevádzkovateľa.

19. Prevádzkovateľ teda neposkytuje Užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru a portálu Chilli.today a nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla Užívateľovi v tejto súvislosti vzniknúť vrátane straty alebo znehodnotenia Blogu či Obsahu ako aj škody alebo ujmy spôsobenej používaním portálu Chilli.today, jeho výpadkom alebo nefuknčnosťou.

20. Prevádzkovateľ má právo v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku Chilli.today, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

21. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku Chilli.today, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

22. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek meniť, zastaviť, odstaviť alebo prerušiť poskytovanie služieb na Chilli.today, a to dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu ako aj čiastočne a vykonávať iné práva, ktoré mu vyplývajú z týchto Podmienok ako aj z platných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

ČLÁNOK VI.

OBSAH CHILLI.TODAY

1. Obsah môže Bloger zdieľať podľa svojho uváženia a potrieb v neobmedzenom rozsahu výlučne v súlade s týmito Podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Európskej únie a krajiny, ktorej právne predpisy sa na Blogera vzťahujú.

2. Prevádzkovateľ vzhľadom na charakter a účel Chilli.today nezaručuje akúkoľvek dôvernosť, či neverejnosť Obsahu.

3. Obsah na Chilli.today je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie Obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa zakázané. Majetkové autorské práva k Obsahu na Chilli.today, vrátane Blogov, sú vyhradené a vykonáva ich výlučne Prevádzkovateľ. Na základe uvedeného, akékoľvek použitie Obsahu alebo jeho časti, najmä rozmnožovanie, kopírovanie a šírenie textov, fotografií či iného Obsahu alebo jeho časti akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku ako aj kopírovanie textov a fotografií a zaraďovanie ich do databáz, či iné použitie Obsahu alebo jeho časti je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa zakázané. Uvedený zákaz sa v rovnakom rozsahu vzťahuje aj na Blogy a ich časti.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, kopírovanie a na verejný prenos Obsahu alebo jeho časti umiestneného na Chilli.today ako aj na verejné rozširovanie Obsahu alebo jeho časti umiestneného na Chilli.today a rozmnoženiny Obsahu alebo časti umiestneného na Chilli.today. Toto právo sa v rovnakom rozsahu vzťahuje aj na Blogy a ich časti.

5. Bloger poskytnutím Obsahu a Používaním Chilli.today udeľuje súhlas a licenciu Prevádzkovateľovi a ďalším Užívateľom Chilli.today v rozsahu nevyhnutnom pre potreby Prevádzkovateľa a uvedenom v Článku IV. týchto Podmienok.

6. Obsah umiestnený na Chilli.today, vrátane Blogov, musí byť plne v súlade s týmito Podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Európskej únie a krajiny, ktorej právne predpisy sa na Blogera vzťahujú. Akúkoľvek zodpovednosť za publikovanie a Používanie Obsahu, ktorý je v rozpore s týmito Podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Európskej únie a krajiny, ktorej právne predpisy sa na Blogera vzťahujú, nesie Bloger.

7. Bloger týmto prehlasuje, že disponuje všetkými vlastníckymi, autorskými, licenčnými, prípadne ďalšími právami nevyhnutnými pre zverejnenie Obsahu a používanie obsahu prostredníctvom Chilli.today Prevádzkovateľom, za čo Bloger zodpovedá v plnom rozsahu. Bloger týmto zároveň vyhlasuje, že Obsah, ktorý poskytol na Používanie v Chilli.today nie je v rozpore s právami tretích osôb, nezahŕňa a neohrozuje žiadne práva a právom chránené záujmy tretích osôb.

8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za Obsah Blogov. Užívateľ týmto berie na vedomie a súhlasí, že Obsah Blogov vyjadruje názor Blogera a Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť a nestotožňuje sa s prezentovanými názormi Blogera, s Obsahom Blogov a ani s Obsahom diskusií v komunikácii medzi Užívateľmi, či iným Obsahom.

ČLÁNOK VII.

ZODPOVEDNOSŤ

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek Používanie Chilli.today zo strany Užívateľov, vrátane Blogerov a Registrovaných užívateľov, ktoré je v rozpore s týmito Podmienkami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, prípadne krajiny, ktorej právne predpisy sa na Blogera a/alebo Registrovaného užívateľa a/alebo Užívateľa vzťahujú.

2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu a/alebo ujmu spôsobenú v súvislosti s Používaním Chilli.today vzniknutú tretím stranám zo strany Užívateľov, Registrovaných užívateľov a Blogerov.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu a/alebo ujmu spôsobenú v súvislosti s Používaním Chilli.today vzniknutú Užívateľom, Registrovaným užívateľom a Blogerom napríklad v dôsledku straty alebo znehodnotenia Obsahu, či iných dát alebo napríklad za škodu a/alebo ujmu spôsobenú používaním Chilli.today alebo výpadkom portálu či jeho nefunkčnosťou z dôvodu pravidelnej údržby hardvérového a softvérového vybavenia alebo technickej kontroly či z iných dôvodov.

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté Užívateľom, Blogerom, Registrovaným užívateľom či ďalším osobám v spojení s využívaním Chilli.today ako aj s prevádzkou alebo odstávkou, či zrušením Chilli.today, nefunkčnosťou, nesprávnym fungovaním, poruchou Chilli.today, ovládnutím Chilli.today treťou osobou, pôsobením počítačového vírusu na Chilli.today, za škody spôsobené hardvérovým alebo softvérovým vybavením, či za škody spôsobené nedostatkami a nefunkčnosťou verejnej počítačovej siete, použitých zariadení, a pod.

5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť (súkromnoprávnu či verejnoprávnu) za Obsah, ktorý do Chilli.today umiestnil Bloger, Užívateľ, Registrovaný užívateľ či tretia osoba a ani za obsah Blogov.

6. Prevádzkovateľ rovnako nenesie zodpovednosť za odkazy na webové sídla iných osôb než Prevádzkovateľa v rámci Blogov a Obsahu zverejneného zo strany Blogerov a za obsah týchto sídel.

7. Bloger zodpovedá Prevádzkovateľovi za to, že ním zverejnený a zdieľaný Blog a Obsah je v súlade s týmito Podmienkami.

8. Registrovaný užívateľ plne zodpovedá za utajenie svojho používateľského mena a hesla alebo akýchkoľvek iných registračných údajov, ktoré nie sú určené na zverejnenie.

ČLÁNOK VIII.

OSOBNÉ ÚDAJE A PREHLÁSENIA REGISTROVANÉHO UŽÍVATEĽA A PREVÁDZKOVATEĽA

1. V prípade, ak Registrovaný užívateľ poskytne Prevádzkovateľovi niektoré osobné údaje, Registrovaný užívateľ súhlasí a potvrdzuje, že poskytne Prevádzkovateľovi aktuálne, pravdivé a úplné informácie o sebe podľa požiadaviek Prevádzkovateľa, a že tým neporuší právo na ochranu týchto údajov tým, že uvedie údaje či meno inej osoby vrátane použitia cudzích fotografií, podobizní, vyobrazení alebo hlasu alebo používateľského mena alebo hesla.

2. Poskytnutím niektorých osobných údajov pri registrácii Registrovaného užívateľa, tento prehlasuje, že tieto údaje poskytuje Prevádzkovateľovi dobrovoľne v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň poskytnutím niektorých osobných údajov zo strany Registrovaného užívateľa Prevádzkovateľovi, Registrovaný užívateľ súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním týchto údajov zo strany Prevádzkovateľa.

3. Registrovaný užívateľ súhlasí, že osobné údaje poskytnuté Registrovaným užívateľom pri registrácii môžu byť zo strany Prevádzkovateľa použité pri poskytovaní služieb, prevádzke a rozvoji portálu Chilli.today.

4. Registrovaný užívateľ rovnako súhlasí s tým, že v prípade, ak zistí, že niekto neoprávnene použil akékoľvek jeho údaje, upozorní na túto skutočnosť Prevádzkovateľa, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako túto skutočnosť zistí resp. sa o nej dozvie, a to na e-mailovú adresu: info@chilli.today.

5. Registrovaný užívateľ týmto prehlasuje, že:

 1. prístupové heslo k svojmu účtu neoznámi tretej osobe a v súvislosti s tým sa zaväzuje urobiť všetky opatrenia, aby zabránil prístupu akejkoľvek tretej osoby k tomuto heslu resp. prístupu na jeho účet
 2. je oboznámený so znením Podmienok, súhlasí s nimi a zaväzuje sa, že ich bude v plnom rozsahu dodržiavať.

6. Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že:

 1. všetky poskytnuté osobné údaje týkajúce sa Registrovaného užívateľa uvedené vo fomulári alebo dodatočne získané za podmienok uvedených v týchto Podmienkach, budú zhromaždené a uchované v databáze Registrovaných užívateľov spravovanej Prevádzkovateľom s tým, že táto databáza bude chránená a ďalej spracovávaná a poskytovaná tretím osobám len za podmienok stanovených Zákonom o ochrane osobných údajov a stanovených týmito Podmienkami
 2. bude nakladať s osobnými údajmi Registrovaných užívateľov získanými pri ich registrácii len v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a v súlade s týmito Podmienkam
 3. bude používať osobné údaje Registrovaných užívateľov získané pri ich registrácii za účelom poskytovania služieb na portáli Chilli.today, za účelom čerpania výhod poskytovaných zo strany Prevádzkovateľa Registrovaným užívateľom, za účelom organizovania hier a súťaží, za účelom interného použitia ako aj na štatistické a marketingové účely vrátane zasielania obchodných, marketingových alebo reklamných oznámení Registrovaným užívateľom.

ČLÁNOK IX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľmi sa riadia týmito Podmienkami.

2. Užívateľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť akékoľvek a žiadne svoje práva a záväzky vzniknuté zo zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom alebo vzniknuté na základe týchto Podmienok na tretiu osobu, a to ani bezodplatne. Užívateľ súhlasí, že všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa vzniknuté zo zmluvného vzťahu medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom a/alebo vzniknuté na základe týchto Podmienok a/alebo vzniknuté na základe poskytovania služieb Užívateľom zo strany Prevádzkovateľa, môžu byť bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho súhlasu Užívateľa postúpené na tretie osoby.

3. Prevádzkovateľ je teda oprávnený úplne alebo čiastočne previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo vzťahu s Užívateľom na základe týchto Podmienok na tretiu osobu.

4. Podmienky upravuje, vydáva a mení výhradne Prevádzkovateľ, a to v rozsahu stanovenom Prevádzkovateľom.

5. Prevádzkovateľ si kedykoľvek a podľa vlastného uváženia vyhradzuje plné právo na akúkoľvek jednostrannú zmenu Podmienok a rozsah Používania Chilli.today ako aj na akúkoľvek zmenu poskytovania služieb, a to všetko aj bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena je platná a účinná pre Užívateľa dňom zverejnenia tejto zmeny na webovej stránke Chilli.today.

6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aj úplne nahradiť tieto Pravidlá novým znením pravidiel. Zmena bude zverejnená na webovej stránke Chilli.today najneskôr v deň jej účinnosti.

7. Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Ak Užívateľ so zmenou Podmienok nesúhlasí, musí prestať Chilli.today Používať, a ak ide o Registrovaného užívateľa, tento môže požiadať o zrušenie registrácie. Ak bude Užívateľ aj naďalej Používať Chilli.today po dátume, kedy nadobudli účinnosť zmenené Podmienky, bude to Prevádzkovateľ považovať za súhlas Užívateľa s aktuálnym znením Podmienok.

8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na výlučné a záväzné podávanie výkladu týchto Pravidiel.

9. Ak sa niektoré z ustanovení týchto Pravidiel stane neplatným, nespôsobuje to neplatnosť ostatných ustanovení Pravidiel. Prevádzkovateľ sa zaväzuje takéto neplatné ustanovenie nahradiť novým ustanovením, ktoré bude čo najviac zodpovedať účelu pôvodného neplatného ustanovenia.

10. Chilli.today ako aj informácie a Obsah zverejnený na Chilli.today je možné používať a naň odkazovať len so súhlasom Prevádzkovateľa, pričom informácie a Obsah zverejnený na Chilli.today je zároveň predmetom práv a ochrany v zmysle Autorského zákona, ktoré sú vyhradené, a ktorých vykonávateľom je Prevádzkovateľ tak, ako je uvedené v týchto Podmienkach.

11. Spory vzniknuté v spojení s týmito Pravidlami sa zúčastnené strany zaväzujú riešiť predovšetkým vzájomnými rokovaniami a dohodou. V prípade nedosiahnutia vzájomného konsenzu, je takýto spor oprávnený riešiť všeobecný vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky podľa sídla Prevádzkovateľa.

12. Užívateľ a Prevádzkovateľ sa dohodli, že právne vzťahy vzniknuté na základe týchto Podmienok ako aj právne vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek Používania Chilli.today a jej služieb sa riadia aktuálne účinným znením Podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka. Na základe uvedeného, právne vzťahy neupravené týmito Podmienkami sa medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom riadia Obchodným zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

13. Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.10.2016, ktorý je aj dňom ich zverejnenia na Chilli.today.

14. Kontaktovať Prevádzkovateľa je možné na nasledujúcej e-mailovej adrese: info@chilli.today.

V Bratislave, dňa 1.10.2016

PREVÁDZKOVATEĽ:

NOTA FILM s.r.o.

Mgr. Peter Nôta
konateľ