• 1803

    počet videní

  • Nevhodný obsah

Peter Nôta

Welcome to my world

Peter Nôta: Systém výberu odborníkov

V auguste minulého roku (2017) bol vyhlásený konkurz na pozíciu Vedúci Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku. Ústav spadá pod právomoc Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach. V zmysle platného organizačného poriadku NPPC, jedným z jeho organizačných útvarov je aj Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, ktorého súčasťou je aj spomínané pracovisko- Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku. Tento je riadený vedúcim, ktorý za svoju činnosť zodpovedá riaditeľovi VÚŽV.

NPPC uverejnilo v auguste 2017 (a opätovne v októbri 2017) na internetovej stránke www.profesia.skinzerát na obsadenie spomínanej profesie. Kandidáti mali spĺňať nielen požiadavky z hľadiska odbornosti, ale mali mať aj dostatočné osobnostné predpoklady na uvedenú pozíciu (skúsenosti s riadením, komunikačné zručnosti a pod.). Z doručených životopisov boli na pohovor pozvaní 2 kandidáti, ktorí profilovo najviac zodpovedali daným požiadavkám. Jedným z oslovených kandidátov bola aj pani MVDr.Soňa Dubná, PhD.

V profesnom životopise MVDr.Soni Dubnej, PhD sa uvádzajú nasledujúce údaje o dosiahnutom vzdelaní a vedeckej činnosti : vysokoškolský diplom z veterinárnej univerzity v Košiciach, vedecký titul (diplom PhD) z oblasti parazitológie, výučný list v odbore včelár a diplom učiteľa včelárstva (včelárske učilište Nasavrky), medzinárodný diplom DELF B2 z francúzskeho jazyka, absolvovanie skúšky z anglického jazyka, absolvovanie odbornej skúšky Prehliadateľ včelstviev (Veterinárna univerzita Brno), kurz Medové pečivo. Pani doktorka má za sebou 10 ročnú prax v odbore mikrobiológie so zameraním sa na výskum chorôb včiel, tiež 2 ročnú stáž na Ecole Nationale Veteroinaire Maison Alfort, Francúzsko. Je autorkou vedeckých článkov popisujúcich objav laktobacilu, ktorý objavila u včiel a ktorý inhibuje pôvodcu moru včelieho plodu. Pomenovala ho L.apis a tento má na patentovej úložke. K predmetnému výberovému konaniu mala pripravený súbor plánovacích opatrení a činností pre ďalšie úspešné fungovanie ústavu.

Do výberového konania bola pozvaná ešte jedna účastníčka, výberové konanie prebehlo 11.10.2017 a zúčastnili sa ho generálny tajomník Ing. Mario Schrenkel, doc.Ing. Jaroslav Slamečka, CSc. z SPU Nitra a ako odborný dozor RNDr. Tatiana Čermáková, vedúca VÚŽV Nitra.

Po prvom kole pohovorov boli do ďalšieho kola vybratí uchádzači, medzi ktorými nielenže MVDr.Soňa Dubná, PhD nefigurovala, ale ktorí sa prvého kola ani nezúčastnili. Administratívnou chybou sa však stalo, že bola kontaktovaná a pozvaná do ďalšieho kola, po zistení tohto pochybenia bol MVDr.Dubnej,PhD zaslaný email s ospravedlnením. Dôvody, prečo výberovým konaním neprešla, ani napriek opakovaným žiadostiam neboli špecifikované bližšie, vyjadrenie obsahovalo veľmi vágny popis nesplnenia „dostatočných osobnostných predpokladov“ s odvolaním sa na interné predpisy a rozhodovaciu právomoc zamestnávateľa pri výbere zamestnanca. Celý postup bol označený za transparentný a otvorený, nakoľko podľa vyjadrenia JUDr. Sylvie Cabadajovej z úseku generálneho riaditeľstva NPPC “ nikto z pozvaných kandidátov nespochybňoval výberový proces na pozíciu Vedúci Ústavu včelárstva, ktorého sa zúčastnil.“

Keďže ani po druhom kole sa nepodarilo nájsť vhodného externého kandidáta, ktorý by spĺňal požiadavky na obsadenie inzerovanej pozície, štatutárny zástupca prijal rozhodnutie obsadiť pozíciu výberom z interného prostredia. Pozíciu obsadili zamestnancom ústavu Ing. Kántikom, ktorý „pozná interné procesy riadenia a systémy práce ústavu včelárstva a má dostatočné odborné znalosti v problematike včelárstva.“ Z dostupných zdrojov je zrejmé len to, že pán Ing. Pavel Kántik figuruje v obchodnom registri ako spolumajiteľ firmy zaoberajúcej sa mimo iného poskytovaním ubytovacích, čistiacich a upratovacích služieb, pracoval na centrálnom registri včelstiev a bližšie informácie z jeho profesného životopisu nie sú známe. Je otázne, nakoľko zásadnou informáciou je to, že pán Ing.Kántik je synom MVDr.Márie Kántikovej.,PhD, ktorá šéfovala Štátnemu veterinárnemu a potravinárskemu ústavu v Dolnom Kubíne a potom, ako bola obvinená z plagiátorstva pri písaní svojej dizertačnej práce a Okresný súd v Ružomberku ju usvedčil z kopírovania článkov svojich kolegov, bola podľa vlastných tvrdení a údajov na stránke ministerstva poverená zastupovaním šéfky sekcie potravinárstva na Ministerstve poľnohospodárstva, čo však po niekoľkých dňoch hovorkyňa ministerstva poprela a údaj z predmetnej stránky zmizol. Aj napriek usvedčeniu z plagiátorstva jej titul nebol odobratý. Po kauze sa vrátila späť na svoje pôvodné pôsobisko na ŠVPÚ. Zaujímavosťou je tiež, že do funkcie riaditeľky ŠVPÚ bola vymenovaná v r.1992 ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy MVDr.Pliešovským, svojim manželom. Na tento problém upozorňovala aj vtedajšia poslankyňa NRSR za KDH, Mária Sabolová, ale podľa vtedajšieho podpredsedu vlády a ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vladimíra Chovana nedošlo ku konfliktu záujmov ani k porušeniu zákona o štátnej službe.

Aké sú teda prednostné požiadavky na miesto vedúceho takejto inštitúcie, pokiaľ to nie je vzdelanie, prax v odbore, výskumná činnosť, nové objavy, medzinárodné publikácie vo vysoko impaktovaných časopisoch, znalosť niekoľkých cudzích jazykov a v neposlednom rade jasná vízia o smerovaní inštitúcie?

Systém výberu odborníkov do takýchto inštitúcii by mal byť transparentný a efektívny a je potrebné ho nastaviť tak, aby umožňoval na kľúčové pozície vyhľadávať špičkových odborníkov z jednotlivých oblastí, ale zároveň zabezpečil konkurenciu a transparentné posúdenie kvalít kandidáta. Rodinkárstvo a klientelizmus im na atraktívnosti rozhodne nepridajú. Proces obsadzovania pozícií musí byť vyhodnocovaný nezávislou komisiou, musí byť kontrolovateľný. Je nevyhnutné zvažovať nielen profesionálne predpoklady, ale aj možný konflikt záujmov z predchádzajúceho pôsobenia kandidátov, prepojenosť s firmami, ktoré v tom istom odvetví spolupracujú alebo by mohli spolupracovať. Častým úkazom pri výberových konaniach je, že sa výberu zúčastnia okrem externých záujemcov aj interní zamestnanci, ktorí priamo pôsobia v danej inštitúcii a musia prejsť výberom, aby získanie danej pozície zodpovedalo oficiálnemu postupu. Z neoverených informácií vieme, že takýto zamestnanci si napríklad sami pripravujú vstupné testy, ktoré následne pri výbere úspešne vypracujú. Tento závažný problém úzko súvisí aj s nezávislosťou výberovej komisie. Komisia zložená zo zamestnancov úradu bez prizvania nezávislých odborníkov z praxe, nedostatočná kontrola uchádzačov, ich prepojenosť s rôznymi záujmovými skupinami, to všetko sa v konečnom dôsledku odrazí na nefunkčnosti a alarmujúcom stave týchto inštitúcií.

Komentáre (0)

Najobľúbenejšie komentáre