• 889

    počet videní

  • Nevhodný obsah

Peter Nôta

Welcome to my world

etnológia- blízkovýchodné štúdiá : Na Slovensku unikátny a jedinečný akreditovaný bakalársky študijný program v dennej a externej forme

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Filozofická fakulta

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií

Nový, na Slovensku unikátny a jedinečný akreditovaný bakalársky študijný program

v dennej a externej forme

 

etnológia- blízkovýchodné štúdiá

Čo je vlastne etnológia a blízkovýchodné štúdiá?

Akreditovaný bakalársky študijný program etnológia- blízkovýchodné štúdiáje novým a jediným na Slovensku. Aktuálne reaguje na požiadavky spoločenskej potreby a pracovného trhu. Vzhľadom na svetové dianie a spoločenské, kultúrne i ekonomické záujmy možno predpokladať náležité uplatnenie jeho absolventov. Obsahom študijných predmetov sú základné poznatky o kultúrnom, historickom a politickom vývoji Blízkeho východu, etnickom zložení a základoch tradičnej beduínskej kultúry. Študent získa prehľad aj v oblasti svetových náboženstiev a mimoeurópskych kultúr so zameraním na Blízky východ a Afriku. V rámci teoretického základu sa zorientuje v pojmoch a kategóriách súčasnej etnológie, kultúrnej a sociálnej antropológie a ďalších príbuzných disciplín, ako aj v metódach a technikách terénneho výskumu. Terénnu a odbornú prax študent absolvuje podľa potreby a dohody o spolupráci s migračným úradom alebo v zahraničí.

 

Zdokonaľ sa v jazykoch a staň sa multilingválnym!

Jazyková príprava je zameraná na zvládnutie modernej spisovnej arabčiny (úradného jazyka vo všetkých arabských krajinách) na primeranej úrovni a s akcentom na komunikačné zručnosti pre každodennú prax. Počas jazykovej výučby sa študenti oboznamujú so špecifikami spoločenskej etikety v blízkovýchodnom prostredí. Študuje sa od úrovne začiatočníkov.

 

Spoznaj svet a vycestuj na študijný pobyt

Študent počas štúdia má možnosť priamo spoznať a zažiť každodenný spôsob života blízkovýchodných spoločností prostredníctvom zahraničných študijných pobytov (vrátane jazykového kurzu) napr. v Ománe, Egypte, Maroku, Jordánsku, Libanone a v Spojených arabských emirátoch.

Uplatnenie v praxi

Absolvent bakalárskeho študijného programu etnológia- blízkovýchodné štúdiá sa uplatní v nasledovných profesijných oblastiach: v štátnej a verejnej správe, najmä v oblastiach rozvojových aktivít, v sociálnej a kultúrnej sfére v prostredí etnických minorít, v migračných centrách a utečeneckých táboroch, v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inštitúcie; v masmédiách; v zastupiteľských úradoch; v oblasti základného a aplikovaného výskumu; v analytickej činnosti pre vysvetľovanie konkrétnych sociálnych a kultúrnych procesov; v záujmovej umeleckej oblasti; vo výchove a vzdelávaní; ako aj v iných oblastiach kultúrneho a spoločenského života, kde sú potrebné etnologické vedomosti zamerané na regióny Blízkeho východu, problematiku migračnej politiky, islamizácie, postavenia etnických a náboženských minorít vo svete a pod.

Kam po skončení

Absolventi môžu pokračovať v magisterskom študijnom programe etnológia mimoeurópskych štúdií na FF UCM v Trnave alebo v magisterskom študijnom programeblízkovýchodní studia na FF Západočeskej univerzity v Plzni.

 

 

Komentáre (0)

Najobľúbenejšie komentáre