• 218

    počet videní

  • Nevhodný obsah

Martin428

Všetko ide.

Štátne výpalníctvo, alebo prezieravosť?

Štátne výpalníctvo, alebo prezieravosť?

Potreboval som STN. Pre „netechnikov“ - je to Slovenská technická norma.

S milými spomienkami na svoju strojársku minulosť na SPŠ strojníckej vo Zvolene, kedy sa ČSN (pre „netechnikov“ - Československá norma) váľali spoločne so všetkými možnými tabuľkami v značnom množstve a takmer všade, a pyšný na toto internetové storočie som zasadol k počítaču. Čakalo ma vcelku nemilé prekvapenie v podobe obsahu stránky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Vážne sa tváriaci Portál noriem - vyhľadávanie produktov začína priamo až nemilosrdne:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v súlade s § 6a ods. 2 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) výhradným poskytovateľom slovenských technických noriem na území Slovenskej republiky. Slovenské technické normy vydané na akomkoľvek nosiči sa môžu rozmnožovať alebo rozširovať iba so súhlasom úradu.

Za neoprávnené, odplatné rozmnožovanie alebo rozširovanie slovenských technických noriem je úrad podľa § 32 ods. 1 zákona povinný uložiť pokutu až do výšky 35 000 eur.

Úrad na základe podnetu alebo na základe vlastného zistenia uloží pokutu tomu, kto neoprávnene:

a) označí dokument značkou STN,

b) za odplatu rozmnoží alebo rozšíri slovenskú technickú normu.

Pri opakovanom protiprávnom konaní možno uložiť pokutu až do dvojnásobku uloženej pokuty.

 

Získať STN inak, ako zo stránky úradu, sa preto javí dosť riskantné. Tak som sa narýchlo popozeral, kto ma to straší. A bol som vcelku prekvapený:

Úrad je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene alebo v mene Slovenskej republiky, ak to ustanovujú osobitné predpisy.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je rozpočtová organizácia, t. j. je napojený na štátny rozpočet SR.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR má samostatnú kapitolu v štátnom rozpočte SR a na rok 2017 má vyčlenených 4.224.720,- €. Nech sa páči...

Od 1. 1. 2001 sú všetky technické normy nezáväzné a ich dodržiavanie je podľa zákona č. 264/1999 Z. z. dobrovoľné.

No nazdar. Asi som niečo prespal. Viem, že STN majú výrazné postavenie napr. pri skúške bezpečnostného technika. To potom ctihodná komisia skúša vystresovaných kandidátov z niečoho, čo už v dnešnej dobe nie je vlastne ani len zdrapom papiera? A čo terajší kolegovia na SPŠ strojníckej – či po novom Technickej akadémii? Veď napr:

Označenie:

STN 01 3010/a

Slovenský názov:

Strojnícke kreslenie. Znázorňovanie a kótovanie závitov, skrutiek a matíc

Anglický názov:

Machine drawing. Representation and dimensioning of threads, bolts and nuts

Pôvodné označenie:

 

Dátum vydania:

1. 5. 1965

Dátum zrušenia:

 

Jazyk:

 

ICS:

 

Triediaci znak:

01 3010

Úroveň zapracovania:

 

Vestník:

05/65

 

STN 01 3010/a
Strojnícke kreslenie. Znázorňovanie a kótovanie závitov, skrutiek a matíc

 

0,00 €

 


 

Poplatok celkom:

3,40 €

 

Peniaze nemajú, prefotiť nesmú, a pritom takýchto noriem potrebujú na štúdium tak za chrbtový kôš. A za mojich čias by bol pri nedodržaní ČSN napr. p. profesor Žaar nekompromisný...

A potom som na to prišiel:

STN EN 60300-3-3 (01 0690) Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3-3: Návod na používanie. Náklady počas životnosti ****) (EN 60300-3-3: 2017, IEC 60300-3-3: 2017)

Toto tu rozhodne NEPOTREBUJEME!

a

STN ISO 37001 (01 0106) Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s návodom na použitie *) (ISO 37001: 2016)

Tieto normy skutočne na verejnosť nepatria.

ZÁVER:

  1. Kto normu potrebuje, musí ju štátu zaplatiť. On, alebo jeho rodičia – platiaci dane do štátneho rozpočtu, z ktorého je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky financovaný.
  2. Máme aj normy, ktorých verejná dostupnosť porovnateľná s minulosťou by bola mocipánom nebezpečná. Tie treba sprístupniť (veď čo by bratia z EÚ povedali), ale v zásade utajiť. Čo keby sa národ zamyslel...

Komentáre (0)

Najobľúbenejšie komentáre