• 522

    počet videní

  • Nevhodný obsah

Peter Nôta

Welcome to my world

Miroslav Bödör: Stanovisko spoločnosti Bonul

Stanovisko spoločnosti Bonul
V úvode tohto listu, chceme apelovať na Vašu žurnalistickú etiku a chceme Vás požiadať o uverejnenie celej našej odpovede a nie len vybraných častí. 
Pán redaktor, vzhľadom na skutočnosť, že v poslednom období sa v súvislosti s našou spoločnosťou medializuje rad nepravdivých a neoverených informácií, ktoré nám poškodzujú dobré meno, o ktorých sa domnievame, že ich publikácia má osobný motív záujmových skupín, podávame vecnú, stručnú a poslednú odpoveď k predmetným otázkam.  
V súvislosti s odmeňovaním zamestnancov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi. Zamestnanci boli zaradení do platových tried, na základe najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon sme od nich v rámci druhu práce požadovali, správne a v súlade so zákonom, v nadväznosti na stanoviská príslušných štátnych orgánov- MPSVR, NIP (viď. príloha č. 1, č.2).
Zákonne postupujeme aj pri zúčtovaní ostatných nárokovateľných zložiek miezd, teda aj v prípade práce nadčas, ktorú sme nariadili alebo odsúhlasili, poskytujeme príslušné zložky mzdy, resp. po dohode náhradné voľno.
Považujeme za základ kultúry podnikania súlad vykonávanej činnosti s požiadavkami zákona vo všetkých oblastiach. Našu činnosť realizujeme už od roku 1991 a za toto obdobie sa vystriedalo viacero vládnych garnitúr.
Počas týchto rokov naša spoločnosť sústavne zamestnávala tisíce zamestnancov a štát prostredníctvom svojich orgánov v našej spoločnosti v každom období vykonával desiatky kontrol. Na všetky profesijné, odborné činnosti zamestnávame vysoko kvalifikovaných odborníkov, ktorí prísne dbajú na dodržiavanie platnej legislatívy.
Aj vzhľadom na tieto skutočnosti neboli v našej spoločnosti za desiatky rokov nášho pôsobenia zistené žiadne závažné porušenia právnych predpisov. Prípadné zistenia kontrolných orgánov boli prevažne len formálneho charakteru a boli vždy bezodkladne odstránené. 

I napriek skutočnosti, že je na trhu práce problém zohnať kvalitného zamestnanca, naša spoločnosť zamestnáva stovky až tisíce takýchto zamestnancov dlhé roky, bez výraznej fluktuácie. Docieliť tento stav zamestnanosti by nešlo v prípade, že by sme si svojich zamestnancov nevážili a neuspokojovali ich právne nároky. 

Je nám nesmierne ľúto, že médiá sú v dnešnej dobe používané ako nástroj politického a konkurenčného boja s častokrát fatálnymi dopadmi na zamestnávateľov a ich zamestnancov, ktorí si na trhu desiatky rokov budujú kvalitné medziľudské a obchodné vzťahy, vrátane dobrého mena. 

S pozdravom 
Miroslav Bödör

Komentáre (0)

Najobľúbenejšie komentáre