WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU CHILLI.TODAY

Poniższe warunki i zasady korzystania z portalu Chilli.today zawierają podstawowe, powszechnie obowiązujące zasady, których prawidłowe przestrzeganie jest warunkiem koniecznym do korzystania z portalu Chilli.today oraz jego poszczególnych części przez wszystkie podmioty, które używają portalu; regulują prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora powstałe w związku z Korzystaniem z Chilli.today przez Użytkowników (nazywane dalej: „Warunki”).

ARTYKUŁ I

DDEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ

Chilli.today to internetowa telewizja społeczna dostępna przez sieć internetową na portalach: Chilli.today obsługiwana przez Administratora

Administrator to spółka z nazwą handlową: NOTA FILM sp. z o.o., REGON: 47 430 109, z siedzibą przy ul. Veternicová 27, 841 05 Bratysława, spółka zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego Bratysława I, rozdział: Sro, pozycja nr 92361/B – spółka handlowa obsługująca Chilli.today

Bloger to każdy użytkownik Chilli.today, który na portalu Chilli.today udostępnia i umieszcza własną Treść

Blog to obszar na portalu Chilli.today przeznaczony dla Blogera na publikowanie i udostępnianie własnej Treści

Użytkownik to każdy użytkownik oraz/lub odbiorca oraz/lub osoba odwiedzająca portal za pośrednictwem sieci internetowej Chilli.today, wykorzystująca lub jedynie odwiedzająca Chilli.today, w tym Bloger oraz Użytkownik zarejestrowany

Użytkownik zarejestrowany to użytkownik Chilli.today, który zarejestrował się u Administratora za pośrednictwem rejestracji na portalu Chilli.today

Treść to każdy artykuł, tekst, folder tekstowy, odnośnik, myśli, koncepty, propozycje, historie, scenariusze, formaty, prace artystyczne, grafika, zdjęcia, rysunki, dźwięki, ścieżki dźwiękowe, muzyka, wideo, foldery wideo, filmy, sztuki audiowizualne oraz ich kombinacje, utwory muzyczne wraz z ich tekstami oraz ich kombinacje, nagrania dźwiękowe, elementy interaktywne, imiona, nazwy użytkownika, portrety, głosy, występy, dane, prace biograficzne, oprogramowanie (software) oraz inne podobne do powyższych materiały, publicznie dostępne na Chilli.today umieszczone oraz rozpowszechniane przez Użytkownika na Chilli.today lub które są dostępne dla Użytkownika za pośrednictwem Chilli.today wraz z Blogami

Korzystanie /Korzystać to każde wykorzystanie, wizyta oraz skorzystanie z Chilli.today, Treści Chilli.today oraz usług Chilli,today, np. przeglądanie Treści, dodawanie Treści, dodawanie Blogów, dodawanie komentarzy itp., przez któregokolwiek Użytkownika Chilli.today

Cele komercyjne to wszelkie sposoby korzystania z Chilli.today, z których dla Użytkownika/Blogera/Użytkownika zarejestrowanego wypłyną jakiekolwiek finansowe, materialne lub niematerialne korzyści oraz wszelkie Korzystanie z Chilli.today w celach biznesowych z wyjątkiem tworzenia własnych Blogów oraz prezentacji własnej Blogera na portalach Chilli.today

Sekcja reportażu 18+ to część dziennikarska Chilli.today oraz usługi Chilli.today zawierające Treści nieodpowiednie dla małoletniego widza

Ustawa o prawach autorskich to ustawa nr 185/2015 Dziennika Ustaw o Prawach autorskich

Ustawa o ochronie danych osobowych to ustawa nr 122/2013 Dziennika Ustaw o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw

Kodeks handlowy to ustawa nr 513/1991 Dziennika Ustaw w brzmieniu późniejszych przepisów

ARTYKUŁ II

OGÓLNE WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z CHILLI.TODAY

1. Użytkownik zobowiązuje się i ma powinność, za każdym razem gdy Korzysta z Chilli.today używając jakichkolwiek produktów, usług, oprogramowania (softwearu), Blogów jako własnych Blogów, Treści lub innych danych oraz kanałów opublikowanych i dostępnych na Chilli.today, postępować całkowicie zgodnie z Warunkami, jak i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Słowackiej oraz Unii Europejskiej. Warunki dotyczą wszystkich Użytkowników Chilli.today.

2. Blogerzy, Użytkownicy zarejestrowani oraz inni Użytkownicy mają powinność wykorzystywania Chilli.today jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem, którym jest działanie publicznie dostępnej telewizji społecznej dostarczającej Użytkownikom kompleksowego obrazu społeczeństwa i aktualnych wydarzeń, do celów prywatnych jak i komercyjnych.

3. Użytkownik, przy pierwszym skorzystaniu z portalu Chilli.today przez Internet, przez jakimkolwiek inne wykorzystanie Chilli.today, przez kliknięcie na jakikolwiek odnośnik na portal Chilli.today, wyraża zgodę na wszystkie Warunki i zobowiązuje się by ich przestrzegać. Użytkownik zarówno deklaruje, że zapoznał się z Warunkami oraz zgadza się z nimi bez zastrzeżeń. Ewentualna nieznajomość Warunków przez Użytkownika lub ich subiektywna interpretacja niepotwierdzona pisemnie przez Administratora nie będzie brana pod uwagę oraz nie daje Użytkownikowi jakichkolwiek praw w tym kierunku.

4. Użytkownik, który odwiedza, korzysta lub ma w inny sposób dostęp do Chilli.today potwierdza swoją zgodę na Warunki oraz wyraża zgodę na to, że stanie się nimi zobowiązany.

5. Warunki odnoszą się do wszystkich osób, czyli Użytkowników, które odwiedzają Chilli.today i wykorzystują ten portal w jakikolwiek sposób.

6. W przypadku gdy Użytkownik nie zgadza się z Warunkami, nie może Korzystać z Chilli.today oraz nie ma uprawnień by Korzystać z Chilli.today.

7. Użytkownik nie może Korzystać z Chilli.today, jeśli nie osiągnął odpowiedniego wieku prawnego do zawarcia z Administratorem wiążącej umowy w postaci Warunków lub jeżeli jest osobą, którą obowiązuje ograniczenie dostępu albo inny prawny zakaz Korzystania z Chilli.today na podstawie przepisów prawnych kraju, którego przepisy prawne obowiązują Użytkownika.

8. Użytkownik nie może Korzystać z Chilli.today w Sekcji reportażu18+, jeżeli nie osiągnął wieku prawnego potrzebnego, by mieć dostęp do Treści znajdujących się w Sekcji reportażu 18+, na podstawie przepisów prawnych kraju, którego przepisy prawne obowiązują Użytkownika.

9. Niektóre usługi albo wybrane Korzystanie z Chilli.today, ewentualnie pewne Treści na Chilli.today mogą być dostępne jedynie dla Użytkowników zarejestrowanych, czyli warunkiem jest rejestracja Użytkownika na Chilli.today. Użytkownikiem zarejestrowanym zostaje użytkownik, który wypełni i prześle formularz rejestracyjny oraz potwierdzi swoją rejestrację e-mailem z adresu e-mailowego podanego podczas rejestracji. W formularzu rejestracyjnym należy wprowadzić wszystkie dane, oznaczone jako wymagane, w przeciwnym wypadku nie uda się go przesłać. Naciskając przycisk „zarejestruj” we właściwym formularzu rejestracyjnym, użytkownik odsyła formularz rejestracyjny do Administratora i zarazem wyraża zgodę na to, że zostanie Użytkownikiem zarejestrowanym oraz wyrazi zgodę w brzmieniu Warunków, za sprawą czego w rzeczywistości potwierdzi wszystkie swoje zgody i warunki zawarte w Warunkach, co stanie się umową pomiędzy Użytkownikiem zarejestrowanym a Administratorem potwierdzoną również w formie pisemnej. Bez zaznaczenia przez użytkownika zgody wraz z brzmieniem Warunków podczas rejestracji, rejestracja nie jest możliwa, czyli Użytkownik nie może stać się Użytkownikiem zarejestrowanym.

10. Użytkownik zarejestrowany poprzez rejestrację wyraża zgodę by Administrator wysyłał mu materiały reklamowe lub inne materiały promujące Administratora za pośrednictwem swojego adresu e-mail.

11. Dokonując rejestracji na portalu Chilli.today zostaje aktywowane odpowiednie konto Użytkownika zarejestrowanego, do którego Użytkownik zarejestrowany po zalogowaniu się na portalu Chilli.today będzie miał dostęp. Rejestracja jest bezpłatna tak samo jak posiadanie konta, jeśli Administrator nie zdecyduje w przyszłości inaczej.

12. Użytkownik zarejestrowany może w każdej chwili wnioskować do Chilli.today o usunięcie jego rejestracji oraz właściwego konta na Chilli.today oraz o skasowanie wszystkich właściwych danych za sprawą wysłania wniosku w wiadomości e-mail na adres: info@chilli.today.

13. Administrator wyraża zgodę by Użytkownicy mieli dostęp i Korzystali z Chilli.today zgodnie z Warunkami.

14. W sytuacji złamania zasad zapisanych w Warunkach przez Użytkownika, Administrator ma prawo do podjęcia wszelkich działań opisanych w Warunkach oraz/lub wszelkich działań zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi obowiązującymi w Republice Słowackiej, Unii Europejskiej oraz w kraju, którego przepisy prawne dotyczą Użytkownika.

15. Korzystanie z Chilli.today jest dla Użytkowników bezpłatne, jeśli dosłownie nie jest napisane inaczej. Administrator jednak, zastrzega sobie prawo żeby w przyszłości niektóre usługi uczynić odpłatnymi. W takiej sytuacji Administrator wyda uzupełnienie Warunków, w których zamieści sposób odpłatności za te usługi, wysokość opłat oraz sposoby płatności.

16. Administrator chce dostarczać następujących usług za pośrednictwem portalu Chilli.today:

a. Udostępnianie Treści, która ma przede wszystkim charakter dziennikarski, komediowy, informacyjny oraz edukacyjny,

b. Dostarczanie wiadomości oraz usług publicystycznych,

c. Prowadzenie archiwum,

d. Prowadzenie portalu wideo z pracami własnymi lub pracami Blogerów/Użytkowników, na których publikację i rozpowszechnianie udzielono Administratorowi licencji na podstawie Warunków,

e. Udostępnienie przestrzeni Chilli.today Blogerom na publikację i udostępnianie Blogów,

f. Udostępnienie przestrzeni Chilli.today Użytkownikom na publikację i udostępnianie Treści,

g. Dostarczanie kolejnych usług, o których dostarczaniu decyduje Administrator.

17. Wszystkie usługi dostarczane przez Administratora za pośrednictwem Chilli.today są przeznaczone jedynie do prywatnego (odpowiednio osobistego) użytku a wykorzystanie portalu w Celach komercyjnych jest zabronione.

ARTYKUŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązuje się do stosowaniu podczas Korzystania z Chilli.today Warunków oraz przepisów prawnych powszechnie obowiązujących w Republice Słowackiej oraz Unii Europejskiej jako w krajach, których jurysdykcja obowiązuje Użytkownika.

2. Użytkownik bierze pod uwagę, że cała Treść na Chilli.today jest przeznaczona jedynie do celów osobistego Korzystania a każde komercyjne lub biznesowe Korzystanie z Treści na Chilli.today w jakichkolwiek Celach komercyjnych ze strony Użytkownika jest kategorycznie niedozwolone.

3. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie korzystać z Chilli.today w celach, które są niezgodne z przepisami prawnymi powszechnie obowiązującymi w Republice Słowackiej oraz Unii Europejskiej jako w krajach, których jurysdykcja obowiązuje Użytkownika.

4. Użytkownik zobowiązuje się, że:

a. nie będzie rozpowszechniał, kopiował, nagrywał lub wykorzystywał żadnej części Chilli.today, przede wszystkim żadnej Treści na portalu ani jej fragmentów w jakikolwiek sposób, bez wcześniejszej pisemnej zgody Administratora,

b. nie będzie pozyskiwał dostępu do Treści za pośrednictwem innej technologii lub środków, oprócz technologii i środków przeznaczonych dla Chilli.today przez Administratora,

c. nie będzie zmieniał ani poprawiał żadnej części Chilli.today ani Treści ani żadnego fragmentu Treści, oprócz zmian dotyczących Bloga realizowanych przez Blogera,

d. nie będzie omijał przepisów, wycofywał z eksploatacji albo inaczej ingerował w jakiekolwiek elementy bezpieczeństwa Chilli.today lub elementy, które uniemożliwiają lub ograniczają Korzystanie lub kopiowanie jakiejkolwiek części Treści albo ograniczają Korzystanie z Chilli.today oraz jego Treści dostarczonych ze strony Administratora.

e. nie będzie wykorzystywał Chilli.today w Celach komercyjnych ani w innych celach biznesowych,

f. nie będzie rozpowszechniał, kopiował, zmieniał, przedstawiał, udostępniał, przenosił, reprodukował, sprzedawał żadnej Treści Chilli.today ani jej fragmentów, udzielał licencji ani w inny sposób wykorzystywał Treści Chilli.today w jakichkolwiek Celach komercyjnych lub niekomercyjnych bez wcześniejszej zgody pisemnej Administratora i bez wcześniejszej zgody pisemnej odpowiedniego Blogera,

g. nie będzie pozyskiwał dostępu do Treści Chilli.today w żadnym innym celu niż swoje prywatne, osobiste, niekomercyjne użytkowanie zamierzone lub dozwolone przez powszechne funkcje Chilli.today oraz przeznaczone jedynie do celu przeglądania Treści.

5. Użytkownik jest świadomy i akceptuje charakter telewizji internetowej Chilli.today i w związku z tym, wyraża zgodę na to, że podczas Korzystania z Chilli.today i jej Treści, może znaleźć Treść, która nie będzie prawdziwa, zawsze precyzyjna, która będzie obraźliwa, wulgarna, naruszająca przepisy prawne itp. Administrator w żadnych okolicznościach nie odpowiada przed Użytkownikiem ani żadną osobą trzecią za szkody powstałe w wyniku opublikowania takich Treści na Chilli.today.

6. Użytkownik jest świadomy faktu, że portal Chilli.today jest przeznaczony przede wszystkim w celach dziennikarskich, informowania oraz edukacji i nie udziela jakichkolwiek rad ani stanowisk prawnych, lekarskich lub innego wiążącego charakteru, które mogły by być traktowane wiążąco lub jako przydatne.

7. Użytkownik bierze pod uwagę, że Administrator nie zapewnia całości, precyzji, prawdziwości lub niezawodności jakichkolwiek Treści lub komunikacji na Chilli.today.

8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie Warunków jaki i Korzystania, lub jakiegokolwiek innego działania, które jest niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Słowackiej, Unii Europejskiej oraz kraju, którego przepisy obowiązują Użytkownika i będzie ponosił konsekwencje (prawne i pozaprawne) wszystkich takich naruszeń prawa, wraz ze wszelkimi stratami oraz szkodami, które wyrządzi Administratorowi a także osobom trzecim w tym kontekście.

9. Użytkownik jest świadomy faktu, że naruszenie Warunków może być również działaniem wbrew prawu, które może mieć oznaki czynu przestępczego. Administrator w tej okoliczności ostrzega, że nie można wykluczyć, w przypadku podjęcia właściwych kroków prawnych ze strony osoby dotkniętej działaniem przeciw prawu Użytkownika w związku z użytkowaniem Chilli.today, że Administrator będzie musiał udzielić właściwym organom danych lub informacji pozyskanych od Użytkownika zarejestrowanego w związku z korzystaniem z Chilli.today lub dostarczaniem usług przez Administratora.

10. Użytkownik jest świadomy, że cała Treść opublikowana na portalu Chilli.today jest chroniona Prawami autorskimi.

11. W sytuacji nałożenia kary na Administratora lub w sytuacji powstania innej finansowej lub pozafinansowej ujmy spowodowanej Administratorowi w konsekwencji działania Użytkownika na portalu Chilli.today, Użytkownik zobowiązuje się do zadośćuczynienia szkody lub ujmy Administratorowi bez odwlekania oraz w pełnym wymiarze.

12. Jeżeli Użytkownik ma domniemania, że Treść opublikowana na Chilli.today narusza Warunki, ma obowiązek poinformować Administratora drogą e-mailową na adres: info@chilli.today.

ARTYKUŁ IV

PRAWA I OBOWIĄZKI BLOGERA

1. Bloger ma prawo do Korzystania z Chilli.today w celu publikowania i udostępniania Blogów jak i publikowania i udostępniania Treści.

2. Bloger w ten sposób oznajmia, że w celu publikacji i udostępniania Blogów jaki i publikacji i udostępniania Treści uzyskał wszelkie prawa, zgody oraz licencje w kontekście obowiązujących przepisów prawnych Republiki Słowackiej, Unii Europejskiej oraz krajów, których jurysdykcja obowiązuje Blogera; zatem jest uprawniony by opublikować Bloga oraz go udostępniać i uzyskał do tego wszystkie uprawnienia, nawet od osób potencjalnie uprawnionych. W przypadku publikacji i udostępniania Bloga lub Treści chronionych Prawami autorskimi oraz/lub przez licencje osób trzecich Bloger potwierdza, że nie narusza praw tych osób podczas publikacji lub udostępniania danego Bloga lub Treści.

3. Bloger poprzez umieszczenie Bloga lub Treści na Chilli.today udziela Administratorowi licencji w nieograniczonym zakresie, czyli udziela Administratorowi obowiązującej na całym świecie, niezastrzeganej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo, nieograniczonej obszarem ani żadną rzeczą oraz zbywalnej licencji (z możliwością udzielenia sublicencji) na korzystanie z Bloga oraz Treści, na wszelkie sposoby znane do dnia umieszczenia i dodania Bloga lub Treści na Chilli.today ustanowione przez Prawa autorskie, w zasięgu nieograniczonym, czyli wyraża zgodę przede wszystkim na udostępnianie publiczne, transmisję publiczną, rozpowszechnianie publiczne, umieszczenie Bloga i Treści wśród ludzi i zgadza się z korzystaniem z Bloga lub Treści lub ich fragmentów ze strony Administratora w celach publicznie informacyjnych i edukacyjnych; wyraża zgodę na Korzystanie z Bloga oraz Treści ze strony Użytkowników Chilli.today, jego rozpowszechnianie, przetwarzanie, przekształcenie oraz udostępnianie Bloga lub Treści albo jej fragmentu na Chilli.today przez Użytkowników i uprawnia Administratora do udzielenia sublicencji ze strony Administratora; a to wszystko na podstawie decyzji Administratora w zasięgu określnym przez Administratora.

4. Bloger nie może umieścić na Chilli.today ani udostępnić jakiegokolwiek Bloga lub Treści, która w jakikolwiek sposób obniża ludzką godność, narusza jakiekolwiek prawa do ochrony danych osobowych, narusza podstawowe prawa do wolności, narusza prawa autorskie albo jakiekolwiek prawa osób trzecich.

5. Bloger nie może w ramach swojego Bloga albo treści na Chilli.today umieścić i udostępnić jakiegokolwiek Bloga lub Treści, które:

a. Mogłyby zagrażać albo naruszać stan fizyczny, psychiczny lub rozwój moralny nieletnich albo naruszyć ich zdrowie psychiczne oraz stan emocjonalny,

b. Zawierają pornografię albo poważną i nieuzasadnioną przemoc,

c. Ingerują w ludzką godność oraz w podstawowe prawa i wolność innych,

d. Zawierają rasistowskie, nazistowskie lub inne elementy niezgodne z prawem,

e. Propagują przemoc oraz otwarcie lub skrycie zachęcają do nienawiści na podstawie płci, rasy, koloru skóry, języka, wiary, religii, orientacji politycznej lub innej, narodowości lub pochodzenia społecznego, przynależności do narodu lub do grupy etnicznej; znieważają lub oczerniają na podstawie płci, rasy, koloru skóry, języka, wiary, religii, orientacji politycznej lub innej, narodowości lub pochodzenia społecznego, przynależności do narodu lub do grupy etnicznej,

f. Propagują wojnę albo opisują okrutne lub nieludzkie postępowanie w sposób, którego nie należy załagadzać, usprawiedliwiać albo dopuszczać,

g. Bez powodu przedstawia sceny rzeczywistej przemocy, gdzie w nienależyty sposób zostaje zaakcentowana prawdziwa historia śmierci lub przedstawione są osoby wystawione na fizyczne lub psychiczne cierpienie w sposób, który jest uznawany jako ingerencja w ludzką godność wbrew prawu; dotyczy to również sytuacji, kiedy osoby dotknięte tą przemocą wyraziły zgodę na jej opublikowanie,

h. Otwarcie lub skrycie propagują broń lub amunicję,

i. Otwarcie albo skrycie propagują alkoholizm, palenie, stosowanie środków odurzających, jadów lub ich prekursorów albo łagodzą skutki stosowania takich środków,

j. Otwarcie lub skrycie propagują partię polityczną lub jej przedstawicieli albo członków,

k. Znieważają albo oczerniają na podstawie płci, rasy, koloru skóry, języka, wiary, religii, orientacji politycznej lub innej, narodowości lub pochodzenia społecznego, przynależności do narodu lub do grupy etnicznej,

l. Zachęcają do tłumienia podstawowych praw i wolności, rasizmu, dyskryminacji rasowej, etnicznej i niezbywalności narodowościowej,

m. Przedstawiają nieletnich w sposób bezprawny, tak że są oni wystawieni na cierpienie fizyczne i psychiczne, nawet w sekcji reportażu 18+,

n. Zawierają erotyczne, pornograficzne, rasistowskie i inne elementy, które są przeciwne prawu, nawet w sekcji reportażu 18+,

o. Pokazują pornografię dziecięcą albo pornografię zawierającą patologiczne praktyki seksualne, nawet w sekcji reportażu 18+,

p. W inny sposób naruszają powszechnie obowiązujące przepisy Republiki Słowackiej, Unii Europejskiej oraz krajów, których przepisy prawne obowiązują Blogera.

6. Bloger ma obowiązek umieszczać Blogi albo Treści, które mogą naruszyć fizyczny, psychiczny albo moralny rozwój nieletnich, przede wszystkim takie, które zawierają poważną i nieuzasadnioną przemoc, jedynie w sekcji reportażu 18+ tak, żeby nieletni nie mogli tego Bloga lub Treści w normalnych okolicznościach słyszeć ani widzieć.

7. Bloger nie może na Chilli.today umieszczać ani udostępniać Bloga lub Treści, które zawierają jakąkolwiek reklamę, ofertę sprzedaży produktów lub usług, albo namawia do dofinansowania lub darowizny dla Użytkowników.

8. Bloger nie może w ramach swojego Bloga albo Treści na Chilli.today, nawet w sekcji reportażu 18+:

a. Stosować wulgaryzmów, gróźb, osobistych ataków wobec innych Użytkowników lub osób trzecich oraz związków słownych i innych wyrazów, które w sposób pośredni lub bezpośredni są sprzeczne z powszechnie akceptowalną przez społeczeństwo moralnością oraz etyką,

b. Podawać nieprawdziwych, niepotwierdzonych, przeszkadzających , obraźliwych albo kłamliwych informacji na temat innej osoby,

c. Propagować pornografii dziecięcej,

d. Propagować produktów komercyjnych lub zamieszczać Treści reklamowej,

e. Propagować leków, które są wydawane na receptę lekarza lub weterynarza,

f. Otwarcie lub skrycie propagować produktów lub usług innej osoby fizycznej lub prawnej,

g. Dostarczać reklam jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, jakichkolwiek produktów albo usług,

h. Zamieszczać jakichkolwiek reklam, ofert sprzedaży, produktów albo usług, zachęcać do dofinansowania lub darowizny,

i. Publikować niechcianych reklam drogą e-mailową, spamu, wiadomości łańcuchowych, systemu piramidowego lub jakiegokolwiek innego gatunku reklamy konsumenckiej,

j. Publikować jakichkolwiek Treści zawierających wirusy, robaki komputerowe, konie trojańskie albo inne programy które mogą zagrozić lub zaszkodzić sprawnemu funkcjonowaniu oraz stanowi Chilli.today,

k. Przedstawiać danych innych osób, zwłaszcza adresu lub numeru telefonu, jeśli osoba której to dotyczy nie udzieli na to zgody,

l. Szerzyć plotkarskich, obscenicznych, wulgarnych oraz innych niezgodnych z prawem materiałów, postaw oraz przemyśleń w obrębie Treści albo publikować w ramach Treści załączników do stron internetowych z taką zawartością,

m. Powtórnie publikować tych samych Treści, publikować niezrozumiałych lub nie mających sensu tekstów jak i dopuszczać się innych aktywności, które mogą prowadzić do ograniczenia albo zaniżenia jakości usług na Chilli.today,

n. Nawoływać do łamania prawa albo zachęcać reszty Użytkowników lub osoby trzecie do zachowań, które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Słowackiej, Unii Europejskiej albo kraju, którego przepisy prawne obowiązują Blogera,

o. Publikować jakichkolwiek Treści, które mają charakter erotyczny, pornograficzny lub seksualny,

p. Publikować jakiejkolwiek Treści, która jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Słowackiej, Unii Europejskiej albo kraju, którego przepisy prawne obowiązują Blogera.

9. Bloger nie może uskuteczniać jakichkolwiek czynności lub zadań, które byłyby niezgodne z Warunkami lub które mogłyby w jakikolwiek sposób zagrozić funkcjonowaniu Chilli.today albo dostarczanym przez portal usługom, albo które by w jakikolwiek sposób zagrażały lub łamały prawa autorskie i inne. Każde takie działanie Blogera będzie ze strony Administratora traktowane jako zasadne naruszenie Warunków a Administrator ma prawo w tym przypadku natychmiast zatrzymać te działania i ograniczyć Blogera w jego działaniach lub nie zgodzić się na ich wykonywanie, ewentualnie zasięgnąć innych środków prowadzących do ograniczenia działań Blogera,

10. Bloger ponosi odpowiedzialność za swoje Blogi oraz aktywność na Chilli.today w pełnym wymiarze oraz za opublikowaną i udostępnioną Treść, którą dodaje lub zamieszcza na Chilli.today. Na podstawie tego, opublikowany i udostępniony Blog oraz jego Treść są wyłączną odpowiedzialnością osoby, która ten Blog z Treścią stworzyła lub udostępniła, czyli Blogera który ma obowiązek żeby zabezpieczyć w pełnym wymiarze to, że Blog i jego Treść będą zgodne z Warunkami jak i właściwymi przepisami prawnymi.

11. Bloger za stworzenie, opublikowanie oraz udostępnianie Blogów oraz ich Treści na Chilli.today nie nabywa żadnego wynagrodzenia autorskiego ani opłaty licencyjnej i zgadza się w pełni z publicznym rozpowszechnianiem Blogów i Treści oraz ich wykorzystaniem na Chilli.today oraz z udzieleniem praw autorskich oraz z wykorzystywaniem dzieł autorskich w kontekście Artykułu IV Warunków.

ARTYKUŁ V

PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1. Administrator nie ma wobec Użytkowników oraz osób trzecich w związku z Chilli.today żadnych dodatkowych obowiązków, oprócz tych wymienionych w Warunkach.

2. Administrator w razie potrzeby zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika dodatkowej identyfikacji podczas tych operacji, przy których uważa to za potrzebne.

3. Administrator zastrzega sobie prawo w pełnym wymiarze by kiedykolwiek oraz bez wcześniejszego uprzedzenia oraz bez podania powodu zaingerować w Chilli.today oraz dokonać naprawy, poprawek i zmian w Treści na Chilli.today, zarówno za pośrednictwem zawieszenia lub zlikwidowania Chilli.today.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania Treści oraz usuwania jakiejkolwiek Treści, Bloga lub ich części w przypadku, jeśli zauważy że publikacja danej Treści albo Bloga prowadzi według opinii Administratora do naruszenia Warunków oraz/lub do naruszania obowiązujących przepisów prawnych Republiki Słowackiej, Unii Europejskiej oraz/lub do naruszenia praw osób trzecich, zwłaszcza w przypadku, kiedy Blog albo Treść ingeruje w prawo do ochrony osobistej, prywatności lub godności osób trzecich, jest obelżywy albo zawiera wulgaryzmy lub sprośne wyrazy, przeszkadza lub ingeruje w prawa samego Administratora lub jakichkolwiek innych osób trzecich oraz zastrzega sobie prawo do usunięcia jakiejkolwiek Treści lub Bloga bez podania powodu.

5. Administrator zatem zastrzega sobie wyłączne prawo do decydowania o stosowności jakichkolwiek umieszczonych Treści i Blogów na Chilli.today i zgodnie z Warunkami, ewentualnie naruszonymi przepisami prawnymi Republiki Słowackiej albo Unii Europejskiej w przypadku niestosowności Treści lub Bloga, bez zgody Blogera oraz wcześniejszego ostrzeżenia Blogera usunąć je z Chilli.today.

6. Jeśli Administrator dowie się, że Blog lub Treść opublikowane na Chilli.today są niezgodne z prawem, natychmiast ograniczy dostęp Użytkowników do niego albo takiego Bloga lub Treść usunie z Chilli.today.

7. Administrator zobowiązuje się do niezmieniania Bloga lub Treści umieszczonych na Chilli.today, oprócz sytuacji w których Administrator zastrzegł sobie prawo do usunięcia niestosownego Bloga lub Treści z Chilli.today w brzmieniu punktów od 3 do 6 Artykułu V Warunków.

8. Administrator nie utożsamia się z żadnym Blogiem ani Treścią na Chilli.today opublikowanymi przez Blogera, czyli nie ma żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników w związku z Blogami ani Treścią opublikowaną na Chilli.today ze strony Blogerów. Administrator zatem nie bierze żadnej odpowiedzialności za Blog lub Treść i zarówno za dane oraz informacje opublikowane przez Blogerów na Chilli.today.

9. Administrator nie ma obowiązku monitorowania Blogów ani Treści ani szukania faktów i okoliczności, które świadczą o działaniu wbrew prawu.

10. Administrator nie odpowiada za niezgodne z prawem naruszenie Praw autorskich lub innych Praw do ochrony własności intelektualnej w związku z opublikowaniem Bloga lub Treści przez Blogera.

11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która mogłaby zostać wyrządzona Użytkownikom na skutek używania Chilli.today przez innych Użytkowników.

12. Administrator zastrzega sobie prawo do decyzji o usunięciu konta Blogera na podstawie własnych sądów lub na podstawie postępowania niezgodnego z Warunkami przez Blogera albo istotnymi przepisami prawnymi i w konsekwencji usunięcia konta Blogera.

13. Administrator zastrzega sobie prawo do decyzji o usunięciu konta Użytkownika zarejestrowanego na podstawie własnego sądu lub w przypadku kiedy Użytkownik zarejestrowany postępuje niezgodnie z Warunkami, albo istotnymi przepisami prawnymi i w konsekwencji usunięcia konta Użytkownika zarejestrowanego.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Blogera oraz/lub usunięcia konta Użytkownika zarejestrowanego zwłaszcza w następujących sytuacjach:

a. Administrator ma uzasadnione podejrzenie, że Bloger albo Użytkownik zarejestrowany korzysta z konta niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Słowackiej i Unii Europejskiej lub powszechnie obowiązującymi etycznymi i moralnymi założeniami społeczeństwa lub dobrymi manierami;

b. Administrator ma uzasadnione podejrzenia, że konto może służyć do naruszania praw osób trzecich albo w popełnieniu lub wspieraniu czynności karnej,

c. Bloger lub Użytkownik zarejestrowany korzysta z portalu Chilli.today w Celach komercyjnych, które mogą zaszkodzić Administratorowi lub osobom trzecim,

d. Bloger lub Użytkownik zarejestrowany nadużywa, blokuje, modyfikuje lub w inny sposób zmienia jakąkolwiek część portalu Chilli.today lub usług dostarczanych przez Administratora,

e. Bloger lub Użytkownik zarejestrowany nie korzysta ze swojego konta w okresie dłuższym niż dwanaście (12) miesięcy,

f. Administrator ma uzasadnione wątpliwości, że użytkownikiem konta jest inna osoba fizyczna lub prawna niż Użytkownik zarejestrowany lub Bloger zamieszczony w formularzu rejestracyjnym,

g. Bloger lub Użytkownik zarejestrowany narusza lub próbuje naruszyć stabilność lub działanie portalu Chilli.today albo danych, które się na nim znajdują,

h. Bloger lub Użytkownik zarejestrowany nie przestrzega obowiązku znajdującego się w Warunkach albo w jakichkolwiek innych warunkach i zasadach dotyczących dostarczania właściwej usługi dostarczanej przez Administratora.

15. Administrator ma prawo do identyfikacji Użytkownika, jeśli wymagają tego organy czynne w postępowaniu karnym albo ta identyfikacja jest konieczna według przepisów prawnych Republiki Słowackiej, Unii Europejskiej albo kraju, którego przepisy prawne obowiązują Użytkownika.

16. Administrator ma prawo dołączać do Treści i Blogów reklamy oraz wiadomości od sponsorów, na co Użytkownik wyraża zgodę bezwarunkową i bez żadnych zastrzeżeń.

17. Administrator będzie próbował utrzymać działanie portalu Chilli.today bez błędów oraz technicznie bezpiecznie i w sposób zabezpieczony, aczkolwiek nie gwarantuje to, że portal Chilli.today będzie bezpieczny, niezawodny oraz bez błędów przez cały czas swojego funkcjonowania albo, że będzie działał nieustanie bez przerw, opóźnień lub defektów.

18. Administrator zastrzega sobie prawo do tego, że portal Chilli.today nie musi być dostępny nieprzerwanie, zwłaszcza z powodów regularnej konserwacji technicznej sprzętu komputerowego (hardware) oraz oprogramowania (software) albo z powodu eliminowania błędów technicznych będących poza kontrolą Administratora.

19. Zatem Administrator nie udziela Użytkownikowi gwarancji nieprzerwanego funkcjonowania, bezbłędnych działań oraz zabezpieczenia serweru oraz portalu Chilli.today oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która mogłaby powstać w związku z tym dla Użytkownika wraz ze stratą bądź pogorszeniem się jakości Bloga lub Treści ani z ujmą spowodowaną korzystaniem z portalu Chilli.today, przerwaniem jego działania lub niefunkcjonalnością.

20. Administrator ma prawo w związku z nowymi technologiami i usługami zmieniać formę i zawartość Chilli.today, nawet bez wcześniejszego uprzedzenia.

21. Administrator ma prawo kiedykolwiek dokonać przerwy technicznej na Chilli.today, nawet bez wcześniejszego uprzedzenia.

22. Administrator ma prawo kiedykolwiek zmienić, zatrzymać, zawiesić albo przerwać udzielania usług na Chilli.today, chwilowo lub na stałe, w pełnym zasięgu jak i częściowo oraz być wykonawcą innych praw, które wynikają z Warunków jak i z obowiązujących przepisów prawnych Republiki Słowackiej albo Unii Europejskiej, nawet bez wcześniejszego uprzedzenia.

ARTYKUŁ VI.

TREŚĆ CHILLI.TODAY

1. Bloger może udostępniać Treść według własnej opinii oraz potrzeb w nieograniczonym zasięgu jedynie zgodnie z Warunkami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Słowackiej, Unii Europejskiej oraz kraju, którego przepisy prawne obowiązują Blogera.

2. Administrator ze względu na charakter i cel Chilli.today nie zapewnia jakiejkolwiek poufności ani tego, że Treść będzie niepubliczna.

3. Treść na Chilli.today jest chroniona Prawami Autorskimi. Przepisanie, szerzenie lud dalsze udostępnianie Treści lub jej fragmentów, w sposób dowolny bez wcześniejszej zgody pisemnej Administratora jest niedozwolone. Majątkowe prawa autorskie do Treści na Chilli.today, wliczając w to Blogi, są zastrzeżone i egzekwuje je wyłącznie Administrator. Na podstawie powyższych warunków, jakiekolwiek wykorzystanie Treści albo jej części, zwłaszcza powielanie, kopiowanie oraz udostępnianie tekstów, zdjęć lub innej Treści lub jej fragmentów w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub manualny, nawet w innym języku niż słowacki oraz kopiowanie tekstów i zdjęć i umieszczanie ich w bazach danych, lub inne wykorzystanie Treści lub jej fragmentów jest bez wcześniejszej pisemnej zgody Administratora niedozwolone. Zakaz dotyczy również Blogów i ich fragmentów.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do wydawania zgody na kserowanie, kopiowanie oraz na publiczną transmisję Treści lub jej fragmentów zamieszczonych na Chilli.today i zarówno na publiczne udostępnianie Treści lub jej fragmentów zamieszczonych na Chilli.today oraz kopie Treści lub jej fragmentów zamieszczone na Chilli.today. To prawo w tym samym wymiarze dotyczy również blogów i ich fragmentów.

5. Bloger dostarczając Treść i Korzystając z Chilli.today udziela zgody oraz licencji Administratorowi i dalszym Użytkownikom Chilli.today w zasięgu koniecznym dla potrzeb Administratora i znajdującym się w Artykule IV Warunków.

6. Treść zamieszczona na Chilli.today, włącznie z Blogami, musi być w pełni zgodna z Warunkami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Słowackiej, Unii Europejskiej oraz kraju, którego przepisy prawne obowiązują Blogera. Jakąkolwiek odpowiedzialność za publikowanie oraz Korzystanie z Treści, która jest niezgodna z Warunkami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Słowackiej, Unii Europejskiej oraz kraju, którego przepisy prawne obowiązują Blogera, ponosi Bloger.

7. Bloger w ten sposób deklaruje, że dysponuje wszelkimi prawami własności, autorskimi, licencyjnymi, ewentualnie innymi prawami niezbędnymi do publikacji Treści oraz korzystania z treści przez Administratora za pośrednictwem Chilli.today, co jest w pełnym wymiarze odpowiedzialnością Blogera. Bloger deklaruje również, że Treść, którą dostarczył do Korzystania na Chilli.today nie jest niezgodna z prawami osób trzecich, nie obejmuje i nie zagraża żadnym prawom oraz chronionemu prawem interesowi osób trzecich.

8. Administrator nie odpowiada za Treść Blogów. Dlatego Użytkownik ma świadomość i zgadza się z tym, że Treść Blogów wyraża zdanie Blogera oraz Administrator nie przejmuje odpowiedzialności oraz nie utożsamia się z przedstawionym zdaniem Blogera, z Treścią Blogów ani z Treścią dyskusji w komunikacji pomiędzy Użytkownikami lub inną Treścią.

ARTYKUŁ VII.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek Korzystanie z Chilli.today ze strony Użytkowników, włącznie z Blogerami oraz Użytkownikami zarejestrowanymi, które jest niezgodne z Warunkami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Słowackiej, Unii Europejskiej oraz kraju, którego przepisy prawne obowiązują Blogera oraz/lub Użytkownika zarejestrowanego oraz/lub Użytkownika.

2. Administrator nie bierze odpowiedzialności za żadną szkodę oraz/lub ujmę spowodowaną w związku z Korzystaniem z Chilli.today wyrządzoną osobom trzecim ze strony Użytkowników, Użytkowników zarejestrowanych oraz Blogerów.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadną szkodę oraz/lub ujmę spowodowaną w związku z Korzystaniem z Chilli.today wyrządzoną Użytkownikom, Użytkownikom zarejestrowanym oraz Blogerom na przykład w wyniku utraty albo pogorszenia jakości Treści, lub innych danych albo na przykład za szkodę oraz/lub ujmę spowodowaną przez korzystanie z Chilli.today albo przerwą w działaniu portalu lub tego, że nie działał z powodów regularnej konserwacji technicznej sprzętu komputerowego (hardware) oraz oprogramowania (software) albo innych powodów.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Użytkownika, Blogera, Użytkownika zarejestrowanego lub przez inne osoby w związku z korzystaniem z Chilli.today jak i z dostarczaniem lub odstawieniem, albo usunięciem Chilli.today, niefunkcjonalnością, działaniem w nieprawidłowy sposób, awarią Chilli.today, przejęciem Chilli.today przez osobę trzecią, działaniem wirusa komputerowego na Chilli.today, za szkody spowodowane przez sprzęt komputerowy (hardware) lub oprogramowanie (software), albo szkody spowodowane przez błędy lub niedziałanie publicznej sieci komputerowej, wykorzystywanego sprzętu itp.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności prywatnoprawnej ani publicznoprawnej za Treść, którą na Chilli.today opublikował Bloger, Użytkownik, Użytkownik zarejestrowany lub osoba trzecia ani za zawartość Blogów.

6. Administrator zarówno nie ponosi odpowiedzialności za odniesienia do witryn internetowych innych osób niż Administrator w ramach Blogów oraz Treści opublikowanych ze strony Blogera oraz za zawartość tych witryn.

7. Bloger jest odpowiedzialny przed Administratorem za to, żeby opublikowany przez niego Blog oraz Treść był zgodny z Warunkami.

8. Użytkownik zarejestrowany odpowiada w pełni za utrzymanie w tajemnicy swojej nazwy użytkownika oraz hasła oraz wszystkich innych danych zadanych przy rejestracji, które nie są przeznaczone do publikacji.

ARTYKUŁ VIII.

PRYWATNE DANE ORAZ OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA ZAREJESTROANEGO ORAZ ADMINISTRATORA

1. W sytuacji, kiedy Użytkownik zarejestrowany dostarczy Administratorowi niektórych danych osobistych, Użytkownik rejestrowany zgadza się i potwierdza, że dostarcza Administratorowi aktualnych, prawdziwych oraz pełnych informacji o sobie na podstawie wymogów Administratora oraz że w ten sposób nie narusza prawa do ochrony tych danych w taki sposób, że poda imię innej osoby, użyje jej fotografii, podobizny, wizerunku albo głosu albo nazwy użytkownika oraz hasła.

2. Poprzez podanie niektórych prywatnych danych podczas rejestracji Użytkownika zarejestrowanego, oświadcza on, że tych danych dostarcza Administratorowi dobrowolnie na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych. Zarówno poprzez dostarczenie pewnych prywatnych danych przez Użytkownika zarejestrowanego Administratorowi, Użytkownik zarejestrowany zgadza się z zarządzaniem, przetwarzaniem oraz przechowywaniem danych przez Administratora.

3. Użytkownik zarejestrowany wyraża zgodę na to, że podane przez niego dane podczas rejestracji mogą zostać wykorzystane przez Administratora podczas dostarczania usług, obsługiwania oraz rozwijania portalu Chilli.today.

4. Użytkownik zarejestrowany zgadza się również na to, że w sytuacji, kiedy zauważy że ktoś wykorzystał jakiekolwiek jego dane niezgodnie z prawem, poinformuje o tym Administratora, bez niepotrzebnej zwłoki zaraz po tym, jak dojdzie do tego, ewentualnie się o tym dowie. Poinformuje o tym przez adres email: info@chilli.today.

5. Użytkownik zarejestrowany oświadcza, że:

a. Nie poda osobie trzeciej hasła dostępu do jego konta w związku z czym zobowiązuje się dokonać wszelkich działań, żeby zabronić dostępu do tego hasła i w konsekwencji do swojego konta jakiejkolwiek osoby trzeciej,

b. Zapoznał się z treścią Warunków, zgadza się z nimi oraz zobowiązuje się do przestrzegania ich w całości.

6. Administrator oświadcza, że:

a. Wszystkie podane dane prywatne dotyczące Użytkownika zarejestrowanego zamieszczone w formularzu albo pozyskane dodatkowo zgodnie z warunkami zamieszczonymi w Warunkach, będą zgromadzone i przechowywane w bazie danych Użytkowników zarejestrowanych, zarządzanej przez Administratora, jednak będzie ona chroniona, dalej przetwarzana oraz dostarczana osobom trzecim tylko pod warunkami zawartymi w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustanowionymi przez Warunki.

b. Będzie operował prywatnymi danymi Użytkownika zarejestrowanego pozyskanymi podczas rejestracji jedynie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Warunkami.

c. Będzie korzystał z prywatnych danych Użytkowników zarejestrowanych pozyskanych podczas rejestracji w celu dostarczenia usług na portalu Chilli.today, w celu korzystania z wygód dostarczanych Użytkownikom zarejestrowanym przez Administratora, w celu organizowania gier oraz konkursów, w celu innego wykorzystania, jak też w celach statystycznych oraz marketingowych włączając wysyłanie Użytkownikom zarejestrowanym handlowych, marketingowych albo reklamowych ogłoszeń.

ARTYKUŁ IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Relacje między Administratorem a Użytkownikami są zdefiniowane przez Warunki.

2. Użytkownik nie jest uprawniony przenieść albo przekazać osobie trzeciej jakichkolwiek swoich praw oraz zobowiązań, które wyniknęły z umowy z Administratorem albo powstały na podstawie Warunków, nawet w sposób nieodpłatny. Użytkownik zgadza się ze wszystkimi prawami oraz obowiązkami Administratora powstałymi na podstawie umowy pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem oraz/albo powstałe na podstawie Warunków oraz/albo powstałe na podstawie dostarczania usług Użytkownikom ze strony Administratora, mogą być one bez konieczności jakiejkolwiek dalszej zgody Użytkownika przeniesione na osoby trzecie.

3. Administrator ma prawo, żeby całkowicie lub częściowo przekazać osobie trzeciej swoje prawa oraz obowiązki wynikające z relacji z Użytkownikiem na podstawie Warunków.

4. Warunki poprawia, wydaje oraz zmienia wyłącznie Administrator, w zakresie ustalonym przez Administratora.

5. Administrator kiedykolwiek i według własnych decyzji zastrzega sobie pełne prawo do jakiejkolwiek jednostronnej zmiany Warunków oraz zakresu Korzystania z Chilli.today i zarówno do jakiejkolwiek zmiany w dostarczanych usługach, a to wszystko bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana jest ważna i wykonalna dla Użytkownika wraz z dniem opublikowania tej zmiany na stronie Chilli.today.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zastąpienia Warunków przez nowe warunki. Zmiana zostanie opublikowana na stronie internetowej Chilli.today najpóźniej w dniu jej wykonalności.

7. Użytkownik ma obowiązek zapoznawania się ze zamianami Warunków. Jeśli Użytkownik nie zgadza się ze zmianą, musi przestać Korzystać z Chilli.today a w przypadku Użytkownika zarejestrowanego, może on poprosić o usunięcie rejestracji. Jeśli Użytkownik będzie dalej Korzystał z Chilli.today po dacie, kiedy zmienione Warunki stały się wykonalne, Administrator będzie to traktował jako zgodę Użytkownika na aktualne brzmienie Warunków.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłącznego i wiążącego podawania wyjaśnienia tych Zasad.

9. Jeśli któreś z postanowień w Warunkach przestanie obowiązywać, nie oznacza to że reszta Warunków przestała obowiązywać. Administrator zobowiązuje się taki warunek zastąpić innym postanowieniem, które będzie miało w jak największym stopniu podobny cel do postanowienia, które przestało obowiązywać.

10. Z Chilli.today, informacji oraz Treści opublikowanej na Chilli.today można korzystać i odwoływać się do niej jedynie za zgodą Administratora, zarówno informacje i Treść opublikowane na Chilli.today są objęte Ustawą o prawach autorskich, które są określone i których wykonawcą jest Administrator, tak jak jest to zawarte w Warunkach.

11. Strony w konfliktach powstałych w związku z Warunkami zobowiązują się do rozwiązywania konfliktów przede wszystkim wzajemnymi rozmowami oraz ugodą. W przypadku, kiedy konsensus nie zostanie osiągnięty, taki spór może być rozwiązany przez właściwy miejscem i specjalizacją Sąd Republiki Słowackiej według siedziby Administratora.

12. Użytkownik i Administrator zdecydowali, że stosunki prawne powstałe na podstawie Warunków jak i stosunki prawne powstałe na podstawie jakiegokolwiek Korzystania z Chilli.today oraz usług będą regulowane aktualnie obowiązującym brzmieniem Warunków oraz postanowieniami Kodeksu handlowego. Na podstawie tego, relacje prawne nieuprawnione przez Warunki regulowane są pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem przez Kodeks Handlowy oraz kolejne powszechnie obowiązujące przepisy prawne Republiki Słowackiej.

13. Warunki stają się ważne i wykonalne od 1.10.2016, który jest dniem w którym zostały opublikowane na Chilli.today .

14. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mailowym: info@chilli.today.

W Bratysławie, 1.10.2016

ADMINISTRATOR:

NOTA FILM s.r.o.

Mgr. Peter Nôta

Przedstawiciel spółki