Podmínky a pravidla používání portálu CHILLI.TODAY

Tyto podmínky a pravidla požívání portálu Chilli.today obsahují základní všeobecně závazné pravidla a jejich bezpodmínečné dodržování je nevyhnutelným předpokladem pro využívání portálu Chilli.today a jeho jednotlivých součástí všemi zúčastněnými subjekty a upravují práva a povinnosti uživatelů a provozovatele, které vznikají v souvislosti s používáním Chilli.today jeho uživateli (dále jen „Podmínky“).

ČLÁNEK I.

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Chilli.today je internetová sociální televize dostupná přes síť’ internet na portále: Chilli.today, provozovaná Provozovatelem

Provozovatel je společnost s obchodním názvem: NOTA FILM s.r.o., ICO: 47 430 109, se sídlem: Veternicová 27, 841 05 Bratislava, společnost je zapsaná v obchodní rejstříku Okresného sùdu Bratislava I., oddiel: Sro, vlozka c. 92361/B - obchodní společnost provozující Chilli.today.

Bloger je jakýkoli uživatel Chilli.today, který na Chilli.today sdílí a umisťuje vlastní obsah

Blog je prostor na Chilli.today vyhrazený Blogerovi na zveřejnění a sdílený vlastního Obsahu

Uživatel je jakýkoli uživatel a/anebo použivatel a/anebo návštěvník přistupující prostřednictvím sítě internet na Chilli.today a využívající nebo jen navštěvující Chilli.today, včetně Blogera a Registrovaného uživatele

Registrovaný uživatel je uživatel Chilli.today, který se registroval u Provozovatele prostřednictvím registrace na Chilli. today

Používaní/Používat’

Obsah je jakýkoli příspěvek, text, textové soubory, odkazy, myšlenky, koncepty, návrhy, příběhy, scénáře, formáty, umělecká díla, grafika, fotografie, kresby, zvuky, zvukové záznamy, hudba, video, video soubory, videa, audiovizuální díla a jejich kombinace, hudební díla včetně textů a jejich kombinace, zvukové záznamy, interaktivní prvky, jména, uživatelská jména, podobizny, hlasy, vystoupení, údaje, životopisná díla software a jiné podobné materiály, veřejně dostupné na Chilli.today, které jsou umístěné na Chilli.today, a které jsou Uživatelem umístěné a šířené anebo, které jsou Uživatelem zpřístupněné prostřednictvím Chilli. today včetně Blogů

Komerční účely znamená jakékoliv využití, návštěva a použití Chilli.today, Obsahu Chilli.today a služeb Chilli.today, např. vyhledávání Obsahu, vkládání Obsahu, vkládání Blogov, vkládání komentářů, apod., a to jakýmkoli Uživatelem Chilli.today znamená jakékli Používání Chilli.today, z kterého by Uživateli/Blogerovi/Registrovanému uživateli plynuli jakékoli finanční, či jiné materiální nebo nemateriální výhody anebo jakékoli Používání Chilli.today na podnikatelské účely s výjimkou vytváření vlastních Blogů a vlastní prezentace Blogera na portálu Chilli. today

Zpravodajská sekce 18+ je zpravodajská část’ Chilli.today a služby Chilli.today s Obsahem nevhodným pro mladistvého diváka

Autorsky zákon je zákon c. 185/2015 Z.z. Autorsky zákon

Zákon o ochraně osobních údajů je zákon c. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplněni některých zákonů

Obchodní zákoník je zákon c. 513/1991 Zb. Obchodní zákoník v platném zněni

ČLÁNEK II.

Všeobecné podmínky a pravidla Používání CHILLI.TODAY

1. Uživatel se zavazuje a je povinen při jakémkoli používaní Chilli.today, při používání jakýchkoli produktů, služeb, softwaru, Blogů jakož i vlastních Blogů, Obsahu, či jiných dat a kanálů zveřejněných a dostupných na Chilli.today postupovat plne v souladu s těmito Podmínkami, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky a Evropské unie, přičemž tyto Podmínky jsou závazné pro všechny uživatele Chilli.today.

2. Blogeři, registrovaní a další uživatelé musí využívat Chilli.today v souladu s jejím účelu, kterou je veřejně dostupná sociální televize přinášející uživatelům komplexní obraz o společnosti a jejím aktuálním dění, která slouží na soukromé i na komerční účely.

3. Prvním přistoupením prostřednictvím internetu na Chilli.today nebo jakýmkoliv použitím Chilli.today nebo kliknutím na jakýkoliv odkaz na Chilli.today, Uživatel bezvýhradně souhlasí s těmito Podmínkami a zavazuje se je dodržovat. Uživatel zároveň prohlašuje, že si tyto Podmínky prostudoval a bez výhrady s nimi vyjadřuje souhlas. Případná neznalost Podmínek uživatelů nebo jejich subjektivní výklad nepotvrzený písemně provozovatelem se nebere v úvahu a nezakládají nepředepsaná uživatelská práva v tomto směru.

4. Uživatel, který navštěvuje, používá nebo má jiným způsobem přístup na Chilli.today potvrzuje svůj souhlas s těmito podmínkami a rovněž souhlasí s tím, že je jimi vázán.

5. Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby tedy na všechny uživatele, které vstupují na Chilli.today a používají tento portál jakýmkoli způsobem.

6. V případě nesouhlasu Uživatele s těmito Podmínkami, tento nesmí Chilli.today používat a není tedy oprávněn k používání Chilli.today.

7. Uživatel nesmí používat Chilli.today, pokud nedosáhl zákonný věk pro uzavření závazné smlouvy v podobě těchto Podmínek s provozovatelem nebo pokud je osobou, pro kterou platí zamezení přístupu nebo jiný zákonný zákaz používání Chilli.today podle právních předpisů země, jejíž právní předpisy se na uživatele vztahují.

8. Uživatel nesmí používat Chilli.today v Zpravodajské sekci 18+, pokud nedosáhl zákonný věk pro přístup k Obsahu v Zpravodajské sekci 18+ podle právních předpisů země, které se na uživatele vztahují.

9. Některé služby nebo vybrané Požívání Chilli.today, případně určitý Obsah na Chilli.today může být poskytován pouze registrovaným uživatelům a tudíž může být podmíněn registrací uživatele na Chilli.today. Registrovaným uživatelem se stane takový uživatel, který vyplní a odešle příslušný registrační formulář a potvrdí svou registraci z emailové adresy zadané při registraci. V registračním formuláři je nutné vyplnit veškeré údaje, které jsou označeny jako povinné, jinak není možné odeslat. Kliknutím na tlačítko "registrovat" v příslušném registračním formuláři, uživatel odešle registrační formuláře provozovatele a souhlasí s tím, že se stane registrovaným uživatelem a zároveň uděluje souhlas se zněním těchto Podmínek, čímž fakticky potvrdí všechny své souhlasy a podmínky obsažené v těchto Podmínkách, čímž bude smluvní vztah mezi registrovaným uživatelem a provozovatele potvrzený a uzavřený i v písemné formě. Bez toho aniž uživatel při registraci neoznačil souhlas se zněním těchto Podmínek, není možné, aby se registrovat resp. není možné, aby se stal registrovaným uživatelem.

10. Registrací dává Registrovaný uživatel souhlas provozovatele k zasílání reklamních resp. jiných propagačních materiálů provozovatele prostřednictvím své e-mailové adresy.

11. Provedení registrace se na portálu Chilli.today aktivuje příslušný účet Registrovaného uživatele, ke kterému bude mít registrovaný uživatel přístup na portálu Chilli.today po přihlášení. Registrace není zpoplatněna a stejně tak i vedení registrovaného účtu nepodléhá poplatkové povinnosti, pokud provozovatel neurčí v budoucnu jinak.

12. Registrovaný uživatel může kdykoliv požádat' Chilli.today o zrušení jeho registrace a příslušného účtu na Chilli.today a o vymazání všech dotyčných informací, a to zasláním žádosti na emailovou adresu: info@chilli.today.

13. Provozovatel uděluje souhlas uživateli na přístup a Užívání Chilli.today v souladu s těmito podmínkami.

14. V případě porušení ustanovení uvedených v těchto Podmínkách ze strany uživatele, je provozovatel oprávněn prosadit všechny opatření uvedená v těchto Podmínkách a / nebo všechny opatření v souladu s příslušnými platnými právními předpisy České republiky, Evropské unie a země, jejichž právní předpisy se na uživatel u vztahuje.

15. Užívání Chilli.today uživatelem je bezplatné, pokud není výslovně uvedeno jinak. Provozovatel si však vyhrazuje právo některé služby na Chilli.today v budoucnu zpoplatnit. V takovém případě vydá provozovatel doplněné Podmínky, v nichž uvede způsob hrazení těchto služeb, výši příslušných poplatků jakož i platební kanál.

16. Provozovatel má zájem o poskytování následujících služeb prostřednictvím portálu Chilli.today:

a) zpřístupnění obsahu, který má především zpravodajsky, zábavný, informační a vzdělávací charakter,

b) poskytování zpravodajských a publicistických služeb

c) provozování archivu,

d) provozování videoportálu s vlastními díly nebo díly bloggera / Uzivatelů, na kterých zveřejnění a šíření byla provozovateli udělena licence ve smyslu těchto Podmínek,

e) Zpřístupnění Chilli.today blogerům na zveřejnění a sdíleného Blogů,

f) Zpřístupnění Chilli.today Uživatelům na zveřejnění a sdíleného Obsahu

g) poskytování dalších služeb, o jejichž poskytování rozhodne Provozovatel.

17. Všechny služby poskytované Provozovatelem prostřednictvím portálu Chilli.today jsou určené pouze na soukromé resp. osobní použití a jejich využití pro komerční účely je výslovně zakázáno.

ČLÁNEK III.

PRAVA A povinností uživatele

1. Uživatel se zavazuje dodržovat při používání Chilli.today tyto Podmínky, obecně závazné právní předpisy České republiky a Evropské unie i zemí, jejichž jurisdikce se na uživatele vztahuje.

2. Uživatel bere na vědomí, že všechen Obsah na Chilli.today je určen výhradně na osobní Užívání, přičemž jakékoli komerční nebo podnikatelské Užívání Obsahu na Chilli.today na jakékoli komerční účely ze strany uživatele je výslovně zakázáno.

3. Uživatel se zavazuje, ze nebude používat Chilli.today pro účely, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a Evropské unie i země, jejíž jurisdikce se na uživatele vztahuje.

4. Uživatel se zavazuje, ze:

a) nebude sířit, kopírovat, nahrávat či jinak používat žádnou část Chilli.today, zejména žádný její Obsah ani jeho část, a to jakýmkoliv způsobem bez výslovného předchozího písemného souhlasu Provozovatele,

b) nebude získávat přístup k Obsahu prostřednictvím žádné jiné technologie či prostředků kromě technologie a prostředků určených pro Chilli.today ze strany provozovatele,

c) nebude měnit ani upravovat žádnou část Chilli.today ani žádnou část Obsahu a samotný Obsah kromě změny týkající se Blogu a realizované blogerem,

d) nebude obcházet, vyřazovat z provozu, či jinak zasahovat do jakýchkoli bezpečnostních prvků Chilli.today či prvků, které znemožňují nebo omezují používání či kopírování jakéhokoli Obsahu nebo omezit používání Chilli.today a jeho Obsahu zavedených ze strany provozovatele,

e) nebude používat Chilli.today pro komerční účely a ani na jiné Podnikatelská účely,

f) nebude rozšiřovat ', kopírovat, měnit, zobrazovat, šířit, přenášet, reprodukovat, předávat žádný Obsah Chilli.today a ani jeho část, udělovat licence, ani jinak využívat Obsah Chilli.today na jakémkoli Komerční nebo nekomerční účely bez předchozího písemného souhlasu provozovatele a bez předchozího písemného souhlasu příslušných blogerů.

g) nebude získávat přístup k Obsahu Chilli.today na žádný jiný účel než na své soukromé osobní nekomerční použití předpokládané nebo povolené běžnými funkcemi Chilli.today a výhradně určené za účelem prohlížení Obsahu.

5. Uživatel'si je vědom a akceptuje charakter internetové televize Chilli.today, a proto souhlasí, že při používání Chilli.today a její Obsahu, může najít Obsah, který není pravdivý, věcně přesný, který je urážlivý, vulgární, poškozujícího právo, předpisy, apod. Provozovatel za žádných okolností neodpovídá Uživatelovi a ani žádné třetí osobě za škody vzniklé v důsledku zveřejnění takového Obsahu na Chilli.today.

6. Uživatel si je vědom skutečnosti, že portál Chilli.today je určen především pro zpravodajské, informační a vzdělávací účely a neposkytuje žádné rady nebo stanoviska právní, lékařská či jiného závažného charakteru, které by mohly byt považovány za závazné a relevantní.

7. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nezaručuje úplnost, přesnost, pravdivost nebo spolehlivost jakéhokoliv Obsahu nebo komunikaci na Chilli.today.

8. Uživatel 'nese plnou zodpovědnost za jakékoli porušení těchto Podmínek i Užívání, či jakékoli jiné konání, které je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, Evropské unie, a země jejíž předpisy se na uživatele vztahuje a ponese důsledky (právní i mimosoudní) všech takovýchto porušení, včetně všech ztrát a škod vzniklých provozovateli, ale i třetí straně v této souvislosti.

9. Uživatel si je vědom skutečnosti, že porušení těchto Podmínek může zakládat' protiprávní jednání, které může vykazovat i znaky trestné činnosti. Provozovatel v této souvislosti upozorňuje, že nelze vyloučit, že v případě příslušných právních kroků ze strany osoby dotčené protiprávním jednáním uživatele v souvislosti s používáním Chilli.today, bude provozovatel povinen poskytnout příslušným Orgánům Údaje nebo informace získané o registrovaném uživateli v souvislosti s používáním Chilli.today nebo poskytováním služeb ze strany provozovatele.

10. Uživatel bere na vědomí, že všechen Obsah zveřejněný na portálu Chilli.today je chráněn autorským zákonem.

11. V případě uložení pokuty provozovateli nebo v případě vzniku jiné peněžní či nepeněžní újmy způsobené provozovateli v důsledku aktivit uživatele na Portálu Chilli.today, se Uživatel zavazuje nahradit takto vzniklou škodu nebo újmu provozovateli bez zbytečného odkladu a v plném rozsahu.

12. Pokud se Uživatel domnívá, ze Obsah zveřejněný na Chilli.today porušuje tyto Podmínky, je povinen to oznámit' provozovateli na emailovou adresu: info@chilli.today.

Článek IV.

PRAVA A POVINNOSTI blogera

1. Bloger má právo na Užívání Chilli.today za účelem zveřejnění a sdíleného Blogů jakož i zveřejnění sdíleného Obsahu.

2. Bloger tímto prohlašuje, že za účelem zveřejnění a sdíleného Blogů jakož i zveřejnění sdíleného Obsahu získal všechna oprávnění, povolení a licence ve smyslu platných právních předpisů České republiky a Evropské unie a zemí, jejichž jurisdikce se na blogery vztahuje a je tedy oprávněn Blog publikovat a sdílet a má na to všechna oprávnění i od případných oprávněných osob. V případě zveřejnění a sdílení Blogu nebo Obsahu chráněného autorskými a / nebo licenčními právy třetích osob Bloger potvrzuje, že neporušuje právo těchto osob, pokud takový Blog nebo Obsah zveřejní nebo bude sdílet.

3. Bloger umístěním Blogu nebo Obsahu na Chilli.today uděluje provozovateli licenci v neomezeném rozsahu, a tedy uděluje provozovateli celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou, časově neomezenou, územně a věcně neomezenou a převoditelnou licenci (s možnostmi udělení sublicence) k použití Blogu a obsahu, a to všemi způsoby známými ke dni umístění a přidání Blogu nebo obsahu na Chilli.today stanovené autorským zákonem, a to v neomezeném rozsahu, a tedy souhlasí zejména s veřejným šířením, veřejným přenosem, veřejným šířením, veřejným rozšiřováním, uvedením Blogu a Obsahu na veřejnosti a souhlasí s použitím Blogu nebo Obsahu nebo jeho části ze strany provozovatele pro veřejné informační a vzdělávací účely, dále souhlasí s používáním Blogu nebo Obsahu ze strany uživatel u na Chilli .today, jeho rozšiřováním, zpracováním, zobrazováním a sdílením Blogu nebo Obsahu nebo jeho části na Chilli.today uživateli, přičemž opravňují provozovatele na udělení sublicence ze strany provozovatele, a to podle rozhodnutí provozovatele a v rozsahu stanoveném provozovatelem.

4. Bloger nesmí na Chilli.today umístit a sdílet jakýkoli Blog nebo Obsah, který jakýmkoli způsobem snižuje lidskou důstojnost, porušuje jakékoli práva na ochranu osobnosti, porušuje základní práva a svobody, porušuje autorská práva nebo jakákoli jiná práva třetích osob.

5. Bloger nesmí v rámci svého Blogu nebo Obsahu na Chilli.today umístit a sdílet jakýkoli Blog nebo Obsah, který by:

a) mohl ohrožovat nebo narušovat fyzický, psychický nebo morální vývoj nezletilých nebo narušovat jejich duševní zdraví a emocionální stav,

b) obsahoval pornografii nebo hrubé a neodůvodněné násilí,

c) zasahoval do lidské důstojnosti a základních práv a svobod jiných,

d) Zahrnuje rasistické, nacistické či jiné protiprávní prvky,

e) propagovat násilí a otevřenou nebo skrytou formou podněcoval k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry, náboženství, politického či jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo etnické skupině, znevažovat nebo hanobit na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry, náboženství, politického či jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo etnické skupině,

f) propagoval válku nebo popisoval kruté nebo jinak nelidskému jednání způsobem, jako je jejich nevhodné zlehčování, ospravedlňování nebo schvalování,

g) bezdůvodně zobrazoval scény s reálným násilím, kde se nevhodnou formou zdůrazňuje skutečný průběh umírání nebo se zobrazují osoby vystavované fyzickému či psychickému utrpení způsobem, který se považuje za neoprávněný zásah do lidské důstojnosti; přičemž uvedené platí i tehdy, pokud dotyčné osoby s takovým zobrazením souhlasily,

h) otevřeně nebo skrytou formou propaguje zbraně a střelivo,

i) otevřeně nebo skrytou formou propaguje alkoholismus, kouření, užívání omamných látek, jedů a prekurzorů nebo zlehčuje následky užívání těchto látek,

j) otevřeně nebo skrytou formou propagoval politické strany nebo její představitele či členy,

k) znevažuje nebo hanobí na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry, náboženství, politického či jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině,

l) podněcoval k potlačování základních práv a svobod, rasismu, diskriminaci k rasové, etnické nebo národnostními nesnášenlivosti,

m) nevhodnou formou zobrazoval nezletilé, kteří jsou vystavování fyzickému nebo psychickému utrpení, a to ani ve Zpravodajské sekci 18+,

n) Zahrnoval erotické, pornografické, rasistické, nacistické a jiné protiprávní prvky a to ani v Zpravodajské sekci 18+,

o) zobrazoval dětskou pornografii nebo pornografii obsahující patologické sexuální praktiky, a to ani ve Zpravodajské sekci 18+,

p) jinak porušil obecně závazné předpisy České republiky, Evropské unie a země, jejichž právní předpisy se na bloggera vztahují.

6. Bloger je povinen umístit Blog nebo Obsah, který může narušit fyzický, psychický nebo morální vývoj nezletilých, zejména takový, jehož obsahem je hrubé a neodůvodněné násilí pouze ve Zpravodajské sekci 18+ tak, aby si nezletilí nemohli takovýto Blog nebo Obsah za běžných okolností poslechnout nebo ho vidět.

7. Bloger nesmí na Chilli.today umístit a sdílet jakákoli Blog nebo Obsah, které obsahuje jakoukoli reklamu, nabídku prodeje výrobků nebo služeb, nebo které podněcují k zaslání příspěvků nebo darů od Uživatelů.

8. Bloger nesmí v rámci svého Blogu nebo Obsahu na Chilli.today, a to ani v Zpravodajské sekci 18+:

a) používat vulgarismy, výhrůžky, osobní útoky vůči jiným Uživatelům nebo třetím osobám a slovní spojení nebo jiné výrazy, jejichž přímý či nepřímý význam je v rozporu se všeobecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou.

b) uvádět nepravdivé, neověřené, zavádějící, urážlivé nebo klamavé informace o jiné osobě

c) propagovat dětskou pornografii

d) propagovat komerční produkty nebo uvádět' reklamní obsah

e) propagovat léky, jejichž vydej je na lékařský předpis a veterinární lékařský předpis

f) otevřeně nebo skrytou formou propagovat výrobky nebo služby jiné fyzické nebo právnické osoby

g) poskytovat reklamu, a to jakékoliv fyzické či právnické osoby, jakýmkoliv výrobkem nebo službou

h) umisťovat jakoukoli reklamu, nabídku prodeje, výrobku nebo služeb, nabádat k příspěvku nebo daru

i) zveřejňovat „junk mail", spam, řetězové zprávy, pyramidový systém nebo jakýkoli jiný druh zákaznické reklamy

j) zveřejňovat jakýkoli Obsah obsahující viry, červy, trojské koně nebo jiné programy, které mohou ohrozit 'nebo poškodit fungování a stav Chilli.today

k) uvádět údaje o jiných osobách zejména adresu nebo telefonní číslo, pokud k tomu dotčená osoba neudělí souhlas

l) šířit pomlouvačný, obscénní, vulgární nebo jiný protizákonný materiál, postoje a myšlenky v rámci Obsahu nebo zveřejňovat v rámci Obsahu odkazy na webové stránky s takovým obsahem

m) opakovaně zveřejňovat stejný Obsah, zveřejňovat nesrozumitelné nebo nesmyslné texty jakož i provádět jiné aktivity, které mohou vést k omezení nebo snížení kvality poskytovaných služeb na Chilli.today

n) vyzývat k porušování zákonů nebo navádět ostatni uživatele nebo třetí osoby k chování, které je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, Evropské unie nebo a země, jejichž právní předpisy se na blogery vztahuje

o) zveřejňovat jakýkoli Obsah, který je erotického, pornografické nebo sexuálního charakteru

p) zveřejňovat jakýkoli Obsah, který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, Evropské unie nebo a země, jejichž právní předpisy se na bloggera vztahuje.

9. Bloger nesmí uskutečnit nepředepsané činnosti nebo úkony, které by byly v rozporu s těmito Podmínkami nebo které by jakoukoli formou ohrozily funkčnost Chilli.today nebo poskytovaných služeb nebo které by jakoukoli formou ohrozily nebo porušili autorská či jiné práva. Každé takové konání blogerů bude ze strany provozovatele posuzováno jako závažné porušení těchto Podmínek a provozovatel 'je v takovém případě oprávněn okamžitě blogery v takové činnosti omezit a zamezit blogerům poskytování služeb nebo odmítnout jejich poskytování, připadne provést jiná opatření směřující k omezení bloggerů v jejich činnosti.

10. Bloger v plném rozsahu přebírá zodpovednost za své Blogy a aktivity na Chilli.today jakož i za zveřejněný a sdíleného Obsah, který přidává resp. umisťuje na Chilli.today. Na základě výše uvedeného, je tedy zveřejněný nebo sdílený Blog a jeho Obsah výhradní odpovědností osoby, která takový Blog s Obsahem vytvořila nebo zveřejnila t.j. Blogera a tento je povinen v plném rozsahu zajistit, ze Blog a Obsah budou v souladu s těmito podmínkami jakož i příslušnými právními předpisy

11. Bloger nemá za vytvoření, zveřejnění a sdíleného Blogů a jejich Obsahu na Chilli.today nárok na žádná autorská ani licenční odměnu a souhlasí bezvýhradně a v plném rozsahu s veřejným šířením Blogů a Obsahu a jejich použitím na Chilli.today a s udělením autorských práv a s užitím autorských děl ve smyslu tohoto článku IV. Podmínek.

Článek V.

Práva a povinnosti provozovatele

1. Provozovatel nemá vůči uživatelům nebo třetím osobám v souvislosti s Chilli.today kromě povinností uvedených v těchto Podmínkách, žádné jiné povinnosti.

2. Provozovatel si v případě potřeby vyhrazuje právo požádat uživatele o dodatečnou identifikaci při těch operacích, při kterých to povazuje za nutné.

3. provozovatele si vyhrazují právo v plném rozsahu a kdykoli i bez předchozího upozornění a bez udání důvodu zasáhnout do Chilli.today a uskutečnit opravy, úpravy a změny Obsahu na Chilli.today, a to i prostřednictvím odstávky nebo zrušením Chilli.today.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo filtrovat Obsah a odstranit jakýkoliv Obsah, Blog nebo jejich část v případě, pokud zjistí, že umístěním takového Obsahu nebo Blogu dochází podle názoru Provozovatele k porušování těchto Podmínek a / nebo k porušování platných právních předpisů České republiky nebo Evropské unie a / nebo k porušování práv třetích osob, a to zejména v případě, pokud Blog nebo Obsah zasahuje do práva na ochranu osobnosti, soukromí, či důstojností třetí osoby, je hanlivé nebo obsahuje vulgarismy a hrubé výrazy, je zavádějící nebo zasahuje do práv samotného provozovatele nebo jakýchkoli jiných třetích osob vyhrazuje si právo odstranit jakýkoli Obsah nebo Blog i bez uvedení důvodu.

5. Provozovatel si tedy vyhrazuje výlučné právo posoudit' vhodnost jakéhokoli umístěného Obsahu a Blogu na Chilli.today a jejich souladu s těmito podmínkami, případně dotčené právními předpisy České republiky nebo Evropské unie a v případě nevhodnosti Obsahu nebo Blogu, tyto i bez souhlasu blogera a bez předchozího upozornění blogerů z Chilli.today odstranit.

6. Pokud se provozovatel dozví o protiprávnosti Blogu nebo Obsahu zveřejněného na Chilli.today, okamžitě k němu zamezí uživatelům přistup nebo takový Blog a Obsah z Chilli.today odstraní.

7. Provozovatel se zavazuje neměnit Blog nebo Obsah zadaný do Chilli.today bloggera, kromě případů, kdy si provozovatele vyhrazuje právo odstranit nevhodný Blog nebo Obsah z Chilli.today ve smyslu bodů 3. az 6. tohoto článku V. Podmínek.

8. Provozovatel nevyjadřuje svůj souhlas s žádným blogem ani Obsahem na Chilli.today zveřejněném Blogery, a tudíž nemá žádnou odpovědnost vůči uživatelům ve souvislosti s blogy a ani Obsahem zveřejněných na Chilli.today ze strany bloggera. Provozovatel tedy nepřebírá žádnou zodpovědnost za Blog nebo Obsah, jakož ani za údaje nebo informace zveřejněné Blogery na Chilli.today.

9. Provozovatel není povinen monitorovat Blogy a ani Obsah a stejně ani pátrat po skutečnostech a okolnostech, které ukazují na protiprávní činnost.

10. provozovatele neodpovídá za případné porušení autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví v souvislosti se zveřejněním Blogu nebo Obsahu ze strany bloggera.

11. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu, která by mohla uživatelům vzniknout nebo by mohla být způsobena v důsledku používání Chilli.today ze strany uživatelů.

12. Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout o zrušení účtů blogerů na základě vlastního uvážení nebo v případě konání blogera v rozporu s těmito Podmínkami, či příslušných právních předpisů a takový účet / konto bloggera zrušit.

13. Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout o zrušení účtu Registrovaného uživatele na základě vlastního uvážení nebo v případě konání Registrovaného uživatele v rozporu s těmito Podmínkami, či relevantních právními předpisy a takový účet / konto Registrovaného uživatele zrušit.

14. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit účet bloggera a / nebo zrušit účet Registrovaného uživatele zejména v následujících případech:

a) Provozovatel měl důvodné podezření, že Bloger nebo registrovaný uživatel a používá účet v rozporu s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie nebo obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo dobrými mravy;

b) Provozovatel měl důvodné podezření, že účet má sloužít k porušování práv třetích osob nebo k páchání nebo napomáhání k trestné činnosti

c) Bloger nebo registrovaný uživatel užívá portál Chilli.today na komerční a jiné účely, které by mohly poškodit Provozovatele nebo třetí osoby

d) Bloger nebo registrovaný uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoli součást portálu Chilli.today nebo služeb poskytovaných Provozovatele

e) Bloger nebo registrovaný uživatel nepoužije svůj účet po dobu delší než dvanáct' (12) měsíců

f) Provozovatel měl důvodné pochybnosti, že uživatelem účtu je jiná právnická nebo fyzická osoba než registrovaný uživatel nebo Bloger uvedený v registračním formuláři

g) Bloger nebo registrovaný uživatel naruší nebo se pokusí narušit stabilitu nebo chod portálu Chilli.today nebo data na něm uložená

h) Bloger nebo registrovaný uživatel poruší povinnost stanovenou v Podmínkách nebo jakýchkoli jiných podmínkách a pravidlech pro poskytování příslušné služby poskytované Provozovatelem.

15. Provozovatel je oprávněn identifikovat uživatele, pokud to vyžadují orgány činné v trestním řízení, nebo pokud je takové označení nutné podle právních předpisů České republiky, Evropské unie nebo země, jejichž právní předpisy se na uživatele vztahují.

16. Provozovatel je oprávněn připojovat k Obsahu a blogu reklamu a sponzorské odkazy, s čímž Uzivatel vyjadřuje svůj bezvýhradný a bezpodmínečný souhlasu.

17. Provozovatel se bude snažit udržovat Chilli.today v provozu bez chyb a technicky bezpečný a zabezpečený, avšak nezaručuje to, že Chilli.today bude bezpečné, spolehlivé a bez chyb po celou dobu svého fungování nebo, že bude fungovat neustále bez přerušení, zpoždění či nedostatků.

18. Provozovatel si tedy vyhrazuje právo k tomu, že portál Chilli.today nemusí být vždy dostupný nepřetržitě, a to zejména z důvodu pravidelné technické údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo z důvodu odstraňování technických poruch mimo kontrolu provozovatele.

19. Provozovatel tedy neposkytuje uživateli záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení serveru a portálů Chilli.today a neodpovídá za jakoukoli škodu, která by mohla uživatelům v této souvislosti vzniknout včetně ztráty nebo znehodnocení Blogu či Obsahu jakož i škody nebo újmy způsobení používáním portálu Chilli.today, jeho výpadkům nebo nefunkčností..

20. Provozovatel má právo v souvislosti s novými technologiemi a službami měnit podobu a obsahovou stránku Chilli.today, a to i bez předchozího upozornění.

21. Provozovateli mé právo kdykoli provést technickou odstávku Chilli.today, a to i bez předchozího upozornění.

22. Provozovatel má právo kdykoliv měnit, zastavit, odstavit nebo přerušit poskytování služeb na Chilli.today, a to dočasně nebo trvale, v celém rozsahu jako i částečně a vykonávat jiná práva, které mu vyplývají z těchto Podmínek jakož i z platných právních předpisů České republiky nebo Evropské unie, a to i bez předchozího upozornění.

Článek VI.

OBSAH CHILLI.TODAY

1. Obsah může Bloger sdílet podle svého uvážení a potřeb v neomezeném rozsahu výlučně v souladu s těmito podmínkami a obecně závaznými právními předpisy České republiky, Evropské unie a země, jejichž právní předpisy se na bloggera vztahují.

2. Provozovatel vzhledem k povaze a účelu Chilli.today nezaručuje jakoukoli důvěrnost, či neveřejnost osahu.

3. Obsah na Chilli.today je chráněný autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování Obsahu nebo jeho části, a to jakoukoli formou je bez předcházejícího písemného souhlasu Provozovatele zakázané. Majetkové autorské převis k Obsahu na Chilli.today, včetně Blogů, jsou vyhrazeny a vykonává je výlučně Provozovatel na základě uvedeného, jakékoli použití Obsahu nebo jeho části, zejména rozmnožování, kopírování a šíření textů, fotografií či jiného Obsahu nebo jeho části jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem i v jiném než slovenském jazyce i kopie textů a fotografií zařazování do databází či jiné použití Obsahu nebo jeho části je bez předcházejícího písemného souhlasu provozovatele zakázané. Uvedeny zákaz se ve stejném rozsahu vztahuje i na Blogy a jejich části.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo udělovat svolení k rozmnožování, kopírování a na veřejný přenos Obsahu nebo jeho části umístěného na Chilli.today jakož i na veřejné rozšiřování Obsahu nebo jeho části umístěného na Chilli.today a rozmnoženin Obsahu nebo části umístěného na Chilli .today. Toto právo se ve stejném rozsahu vztahuje i na Blogy a jejich části.

5. Bloger poskytnutím Obsahu a používání Chilli.today uděluje souhlas a licencí Provozovateli a dalším Uzivatelům Chilli.today v rozsahu nezbytném pro potřeby Provozovatele a uvedené v odstavci IV. těchto Podmínek.

6. Obsah umístěný na Chilli.today, včteně Blogů, musí být plně v souladu s těmito podmínkami a obecně závaznými právními předpisy České republiky, Evropské unie a země, jejichž právní předpisy se na bloggera vztahují. Jakoukoli odpovědnost za publikování a Užívání Obsahu, který je v rozporu s těmito Podmínkami a obecně závazných právními předpisy České republiky, Evropské unie a země, jejichž právní předpisy se na bloggera vztahují, nese Bloger.

7. Bloger tímto prohlašuje, že disponuje veškerými vlastnickými, autorskými, licenčními, případně dalšími právy nezbytnými pro zveřejnění Obsahu a užívání obsahu prostřednictvím Chilli.today Provozovateli, za co Bloger odpovídá v plném rozsahu. Bloger tímto zároveň prohlašuje, že Obsah, který poskytl na Užívání v Chilli.today není v rozporu s právy třetích osob, nezahrnuje a neohrožuje žádné práva a práva a chráněné zájmy třetích osob.

8. Provozovatel neodpovídá za obsah Blogů. Uživatel tímto bere na vědomí a souhlasí, že Obsah Blogů vyjadřuje názor bloggera a Provozovatel nepřebírá odpovědnost a neztotožňuje se s vydáváním stanovisek bloggera, s Obsahem Blogů a ani s Obsahem diskusí v komunikaci mezi uživateli, či jiným Obsahem.

Článek VII.

ODPOVĚDNOST

1. Provozovatel neodpovídá za jakékoli užívání Chilli.today ze strany uživatelů včetně blogerů a registrovaných uživatelů, které je v rozporu s těmito Podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy České republiky a Evropské unie, připadne země, jejichž právní předpisy se na blogery a / nebo Registrovaného uživatele vztahují.

2. Provozovatel neodpovídá za žádné škody a / nebo újmu způsobenou v souvislosti s používáním Chilli.today vzniklou třetím stranám ze strany uživatele, registrovaným uživatelem a bloggerem.

3. Provozovatel neodpovídá za žádné škody a / nebo újmu způsobenou v souvislosti s používáním Chilli.today vzniklou Uživatelem, registrovaným uzivatelem a blogerem například v důsledku ztráty nebo znehodnocení Obsahu, ci jiných dat nebo například za škodu a / nebo újmu způsobenou používáním Chilli.today nebo výpadkům portálu či jeho nefunkčností z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo technické kontroly či z jiných důvodů.

4. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé Uživatelem, blogerem, registrovaným uzivatelem či dalším osobám ve spojení s využíváním Chilli.today jakož i s provozem nebo odstávkou, či zrušením Chilli.today, nefunkčností, špatného fungování, poruchou Chilli.today, ovládnutí Chilli.today třetí osobou, působením počítačového viru na Chilli.today, za škody způsobené hardwarovým nebo softwarovým vybavením, či za škodu způsobenou nedostatky a nefunkčností veřejné počítačové sítě, použitých zařízení, apod.

5. Provozovatel nenese odpovědnost (soukromoprávní či veřejnoprávní) za Obsah, který do Chilli.today umístil Bloger, Uživatel, registrovaný uživatel či třetí osoba a ani za obsah Blogů.

6. Provozovatel stejně nenese odpovědnost za odkazy na webové sídla jiných osob než Provozovatele uvnitř Blogů a Obsahu zveřejněného ze strany bloggera a za obsah těchto sídel.

7. Bloger odpovídá provozovateli za to, že nim zveřejněný a sdílený Blog a Obsah je v souladu s těmito podmínkami.

8. Registrovaný uživatel plně odpovídá za utajení svého uživatelská jména a hesla nebo jakýchkoli jiných registračních údajů, které nejsou určené ke zveřejnění.

Článek VIII.

Osobní údaje a prohlášení registrovaného uživatele a provozovatele

1. V případě, pokud registrovaný uživatel poskytne Provozovateli některé osobní údaje, registrovaný uživatel souhlasí a potvrzuje, že poskytne Provozovateli aktuální, pravdivé a úplné informace o sobě podle požadavků Provozovatele, a že tím neporušuje právo na ochranu těchto údajů tím, že uvede údaje či jméno jiné osoby včetně použité cizích fotografií, podobizen, vyobrazení nebo hlasu nebo uživatelských jmen nebo hesel.

2. poskytnutím některých osobních údajů při registraci Registrovaného uživatele, tento prohlašuje, že tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Zároveň poskytnutím některých osobních údajů ze strany Registrovaného uživatele Provozovateli registrovaný uživatel souhlasím se správou, zpracováním a uchováním těchto údajů ze strany Provozovatele.

3. Registrovaný uživatel souhlasí, že osobní údaje poskytnuté registrovaným uživatelům při registraci mohou být ze strany Provozovatele použity při poskytování služeb, provozu a rozvoji portálu Chilli.today.

4. Registrovaný uživatel stejně souhlasí s tím, že v případě, pokud zjistí, že někdo neoprávněně použil jakékoli jeho údaje, upozorní na tuto skutečnost Provozovatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co tuto skutečnost zjisti resp. se o ní dozví, a to na e-mailovou adresu: info@chilli.today.

5. Registrovaný uživatel tímto prohlašuje, že:

a) přístupové heslo ke svému účtu nesdělí třetí osobě a v souvislosti s tím se zavazuje udělat všechna opatření, aby zabranil přístupu jakékoli třetí osoby k tomuto heslu resp. přístupu na jeho účet

b) je obeznámen se zněním Podmínek, souhlasí s nimi a zavazuje se, že je bude v plném rozsahu dodržovat.

6. Provozovateli tímto prohlašuje, že:

a) všechny poskytnuté osobní údaje tykající se Registrovaného uživatele uvedené ve formuláři nebo dodatečně získané za podmínek uvedených v těchto Podmínkách, budou shromážděné a uchovány v databázi registrovaných uživatelů spravované Provozovatelem s tím, že databáze bude chráněna a dále zpracovávaná a poskytována třetím osobám jen za podmínek stanovených zákonem o ochraně soukromí a stanovených těmito podmínkami

b) bude nakladat s osobní údaji zaznamenanými uživateli získanými při jejich registraci pouze v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a v souladu s těmito podmínkami

c) bude používat osobní údaje registrovaných uživatelů získané při jejich registraci za účelem poskytování služeb na portálu Chilli.today, za účelem čerpání výhod poskytovaných ze strany Provozovatele registrovaným uživatelům, za účelem organizování her a soutěžích, za účelem interního použití jakož i na statistické a marketingové účely, včetně zasílání obchodních, marketingových nebo reklamního sdělení registrovaným uživatelům.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi Provozovatelem a Uživateli se řídí těmito podmínkami.

2. Uživatel není oprávněn postoupit nebo převést jakékoli a žádná svá práva a závazky vzniklé ze smluvního vztahu s Provozovatelem nebo vzniklé na základě těchto podmínek na třetí osobu, a to ani bezúplatně. Uživatel souhlasí, že všechny práva a povinnosti Provozovatele vzniklé ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Provozovatelem a / nebo vzniklé na základě těchto Podmínek a / nebo vzniklé na základě plnění Uživatele ze strany provozovatele, mohou být bez nutnosti jakéhokoliv dalšího souhlasu uživatele postoupeny na třetí osoby.

3. Provozovatel je tedy oprávněn úplně nebo částečně převést své práva a povinnosti vyplývající ze vztahu s uživateli na základě těchto Podmínek na třetí osobu.

4. Podmínky upravuje, vydává a mění výlučně provozovatel a to v rozsahu stanoveném provozovatelem.

5. Provozovatel si kdykoliv a podle vlastního uvážení vyhrazuje plné právo na jakoukoli jednostrannou změnu Podmínek a rozsah používání Chilli.today jakož i na jakoukoli změnu plnění, a to vše i bez předchozího upozornění. Změna je platná a účinná pro uživatele dnem zveřejnění této změny na webových stránkách Chilli.today.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo i úplně nahradit tato pravidla novým zněním pravidel. Změna bude zveřejněn na Webové stránky Chilli.today nejdříve v den její účinnosti.

7. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Pokud uživatele se změnou Podmínek nesouhlasí, musí přestat Chilli.today používat, a pokud jde o Registrovaného uživatele, tento může požádat o zrušení registrace. Pokud bude uživatel i nadále používat Chilli.today po datu, kdy nabyly účinnosti změněné Podmínky, bude to provozovatel povazovat za souhlas uživatele s aktuálním zněním Podmínek.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo na výlučné a závazné podávání výkladu těchto Pravidel.

9. Pokud se některé z ustanovení těchto Pravidel stane neplatným, nezpůsobí to neplatnost ostatních ustanovení Pravidel. Provozovatel se zavazuje takové neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které bude co nejvíce odpovídat původnímu účelu neplatného ustanovení.

10. Chilli.today jakož i informace a Obsah zveřejněný na Chilli.today lze používat a odkazovat na něj pouze se souhlasem provozovatele, přičemž informace a Obsah zveřejněný na Chilli.today je zároveň předmětem práv a ochrany ve smyslu autorského zákona, které jsou vyhrazené, a jejichž vykonavatelem je provozovatel tak, jak je uvedeno v těchto Podmínkách.

11. Spory vzniklé ve spojení s těmito Pravidly se strany zavazují řešit především vzájemným jednáním a dohodou. V případě nedosažení vzájemným konsensu, je takový spor oprávněn řešit všeobecný věcně a místně příslušný soud České republiky podle sídla provozovatele.

12. Uživatel a Provozovatel se dohodli, že právní vztahy vzniklé na základě těchto Podmínek jakož i právní vztahy vzniklé na základě jakéhokoli používaní Chilli.today a jeho služeb se řídí aktuálním účinným zněním Podmínek a ustanoveními Obchodního zákoníku. Na základě výše uvedeného, právní vztahy neupravené těmito Podmínkami se mezi uživateli a provozovatelem řídí obchodním zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

13. Tato pravidla vstupují platnost a účinnost dnem 1.10.2016, který je i dnem jejich zveřejnění na Chilli.today.

14. Kontaktovat provozovatele je možné na následující e-mailové adrese: info@chilli.today.

V Bratislavě, dna 1.10.2016

provozovatel:

NOTA FILM s.r.o.

Mgr. Peter Nota

jednatel